Justismyndighetenes oppfølging av besøksrapporten fra Norgerhaven fengsel

Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet har besvart påpekningene i rapporten fra Norgerhaven fengsel i brev til Sivilombudsmannen. Departementet deler ikke ombudsmannens syn på de særlige utfordringene ved straffegjennomføring etter norsk lovgivning i en annen stat.

Brevene og ombudsmannens svar på dem er publisert på nettsidene. Du kan lese korrespondansen  i sin helhet under omtalen av rapporten her. I rapporten fra besøket sier ombudsmannen at straffegjennomføring i en annen stat fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon. Det er også problematisk at myndighetsorganer fra en annen stat i en akutt situasjon vil kunne benytte våpen og tvangsmidler mot innsatte som er overført til Nederland for å gjennomføre straff. I et forebyggingsperspektiv utgjør en slik løsning, der norske myndigheter er avskåret fra å ivareta ansvaret for å beskytte innsatte, en risiko for tortur og umenneskelig behandling.

I svaret fra Justisdepartementet heter det blant annet at :”Departementet deler ikke Sivilombudsmannens oppfatning av at det er skapt et rettslig
«hull» som svekker de innsattes vern mot tortur og umenneskelig behandling. ”

Sivilombudsmannen besøkte Norgerhaven under forebyggingsmandatet 19.-22. september 2016.