Klagesaksbehandling og torturforebygging i koronatiden

Sivilombudsmannens medarbeidere jobber for fullt fra hjemmekontoret med torturforebygging, behandling av klagesaker, oppfølging av ny kriselov og mediehenvendelser.

Arbeidet med torturforebygging fortsetter

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet arbeider for å forebygge umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Den 11. mars besluttet vi å stanse denne type besøk. For oss var det viktig å ikke bidra til å utsette de som er plassert på institusjonene for smittefare. Nå følger vi opp dette arbeidet på andre måter. Vi kartlegger for eksempel om utviklingshemmende og andre sårbare grupper i realiteten blir fratatt friheten unødig i disse dager, og har hentet inn informasjon om besøksforbud i institusjoner fra flere kommuner.

Myndighetene har ansvar for å ivareta helsen og rettighetene til mennesker som er, eller kan være, fratatt friheten. Dette gjelder også i ekstraordinære situasjoner. Vi har derfor bedt henholdsvis Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet om informasjon på noen områder som gjelder pandemitiltakenes konsekvenser for de som er fratatt friheten. Vi tenker da på særskilte risikofaktorer for frihetsberøvede. Både FN og Europarådet har nå kommet med tydelige anbefalinger som bør følges.

Oppfølging av ny kriselov

Stortinget ble 24. mars enige om en ny kriselov. Sivilombudsmannens rolle i denne sammenheng er – som vårt mandat sier – å kontrollere forvaltningens bruk og oppfølging av den lov Stortinget vedtar. Viktigheten av at en slik kontrollmekanisme eksisterer også for kriseloven ble understreket av Stortinget, og Sivilombudsmannen vil følge dette opp enten ved å iverksette undersøkelser av eget tiltak eller gjennom tradisjonell klagesaksbehandling.

Koronarelaterte klager

De siste ukene har vi mottatt nye type klager som angår den nye kriseloven og nye regler gitt med hjemmel i smittevernloven, for eksempel hytteforskriften. Vi forsøker å få til en rask oppfølging av disse sakene som er særlig tidsaktuelle.

Koronasituasjonen dekkes bredt i mediene, og Sivilombudsmannen har mottatt klager på avslått innsynsbegjæring fra journalister i koronasaker. Når vi undersøker disse sakene, som vi anser bør behandles raskt, henter vi inn dokumentasjon med samme frist som tidligere.

Vi får også henvendelser fra journalister som ønsker kommentarer på generelt grunnlag, for eksempel at pressen ikke får innsyn i beholdning av smittevernutstyr eller innsyn i rapporter fra faglige myndigheter. I disse tilfellene må vi vise til at det må klages på forvaltningens avgjørelse i første omgang. Om dette ikke fører frem, kan det klages til Sivilombudsmannen, og vi vil undersøke sakene.

Vi fortsetter å undersøke innkomne klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra offentlig forvaltning og vurderer løpende om vi skal ta opp potensielt viktige saker av eget tiltak.

Samtidig har vi respekt for den belastning forvaltningen opplever nå, og må derfor prioritere de klagene vi anser som mest viktige, og vi har gitt noe lenger frist når vi innhenter dokumenter på ikke-koronarelaterte saker.