Kritikkverdig høy bruk av tvang ved Sykehuset Østfold

- Vi registrerte både mer og lengre bruk av belter enn vi vanligvis ser ved sikkerhetspsykiatriske døgnenheter. Lokalene fremsto også lite egnet for god pasientbehandling, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmannen presenterer i dag to rapporter fra et besøk til Sykehuset Østfold, Psykiatrisk avdeling og voksenrehabilitering: én rapport med funn fra besøket til sikkerhetsseksjonene og én rapport med funn fra alderspsykiatrisk seksjon. Begge rapportene viser at det ved Psykiatrisk avdeling er manglende kunnskap om omfanget av egen tvangsbruk.

Manglende kunnskap og uoversiktlig bruk av tvang

Psykiatrisk avdeling hadde generelt liten kunnskap om omfanget av tvang på de ulike seksjonene. Det var også liten interesse i å følge med på tvangstall og liten tro på at det var noe seksjonene kunne gjøre for å få ned tvangsbruken.

– Dette dreier seg om en stor avdeling med blant annet akuttmottak- og psykoseseksjoner. At de ikke har oversikt over omfanget og variasjonene på tvangsbruk i de forskjellige seksjonene er kritikkverdig, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Mye og langvarig bruk av belter

De sikkerhetspsykiatriske seksjonene hadde mange tilfeller av svært langvarig bruk av belter. Det var blant annet utstrakt bruk av transportbelter, noe som syntes å forlenge og normalisere bruken av belter generelt:

– Vi registrerte både mer og lengre bruk av belter enn vi vanligvis ser ved sikkerhetspsykiatriske døgnenheter. Dette er alvorlig fordi bruk av belter er svært inngripende og bare skal brukes så kort som mulig i nødrettsliknende situasjoner, sier Falkanger.

I tillegg hadde skjermingsrommene senger med ferdig monterte remmer til belter, som hang godt synlig ned fra sengen. Dette sender et uheldig signal og er lite trygghetsskapende for pasientene.

Begge sikkerhetsseksjonene overvar og begrenset telefoner og besøk i større grad enn det man kan gjøre uten vedtak om begrensninger i kontakt med omverdenen.

Lite egnede lokaler

De sikkerhetspsykiatriske seksjonene som ble besøkt holder til i det relativt nye sykehusbygget på Kalnes, men fremsto likevel som lite egnet for god pasientbehandling. Blant annet var fellesområdene ikke tilpasset antall pasienter og ansatte.

– De små fellesområdene kan bidra til at pasienter isolerer seg på eget rom, og kan også gjøre det vanskelig å forebygge konflikter, vold og utagering på en sikkerhetsseksjon, sier sivilombudsmannen.

Besøk til alderspsykiatrisk seksjon

Det ble også gjennomført et besøk til alderspsykiatrisk seksjon ved sykehuset, som er omtalt i en egen rapport. Ved denne seksjonen fant Sivilombudsmannen liten bruk av tvang.