Lang ventetid på gjeldsordning og utlegg

Sivilombudet har av eget tiltak undersøkt saksbehandlingstiden hos namsmennene i saker om gjeldsordning og utlegg. Det er til dels store variasjoner mellom de ulike politidistriktene.

Sivilombudet har over tid mottatt flere klager fra enkeltpersoner over lang saksbehandlingstid hos namsmennene i saker om gjeldsordning og utlegg. Derfor ba Sivilombudet tidligere i år Politidirektoratet svare på spørsmål om saksbehandlingstiden.

Politidirektoratet har gitt Sivilombudet en redegjørelse for og oversikt over restansesituasjonen i slike saker.

− Vi mener at saksbehandlingstiden mange steder er uholdbar. For eksempel har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for gjeldsordningssaker i Sør-Vest politidistrikt i flere perioder vært over ett år. Når man er i en så vanskelig situasjon at man har søkt om en offentlig gjeldsordning, er ett år veldig lang tid. Dette handler om søknader som er viktige for den enkelte og som skal behandles raskt. Vi forventer at Politidirektoratet og de enkelte politidistriktene iverksetter tiltak slik at behandlingen av sakene kan skje innen fristen og uten ugrunnet opphold, sier sivilombud Hanne Harlem.

Store variasjoner

Det er til dels store variasjoner i saksbehandlingstiden mellom de ulike politidistriktene både når det gjelder saker om utlegg og gjeldsordning. Selv om det er distrikter som oppfyller resultatkravene som Politidirektoratet har satt (60 dager for utlegg og 90 dager for gjeldsordning), er det klart at lovgivers forutsetning om at saker om utlegg og gjeldsordning skal søkes behandlet raskt og uten ugrunnet opphold ikke har blitt oppfylt i en lang rekke enkeltsaker. Spesielt ser dette ut til å gjelde for gjeldsordningssaker, hvor bare to av tolv distrikter oppfylte resultatkravet i januar 2021, og de fleste andre lå vesentlig over kravet om 90 dagers saksbehandlingstid.

Se oversikten over saksbehandlingstiden i de ulike politidistriktene, gjengitt i Sivilombudets uttalelse

Sivilombudets undersøkelse viser at det på enkelte punkter har vært en positiv utvikling, men at det fortsatt er behov for ytterligere tiltak for å korte ned saksbehandlingstiden. Ikke minst synes dette å gjelde saker om gjeldsordning, der det er økende tilfang av saker og hvor også Politidirektoratet anser at behandlingstiden i enkelte politidistrikter er uakseptabelt høy.

Sivilombudet vil fortsatt følge med på utviklingen i saksbehandlingstiden, og ber om en oppdatering fra Politidirektoratet innen 1. april 2022.

Les også: Undersøker saksbehandlingstiden hos namsfogdene (11.02.2021)