• Forside
  • Aktuelt
  • Må utrede alternative lokaliteter for næringsområde

Må utrede alternative lokaliteter for næringsområde

Sivilombudet har behandlet en klage som gjelder reguleringsplan for landbasert oppdrett og tilknyttet næring på Toftøya i Brønnøy kommune. Ombudet ber Kommunal- og distriktsdepartementet vurdere saken på nytt.

Brønnøy kommune vedtok en reguleringsplan som la til rette for et landbasert oppdrettsanlegg med tilknyttet næringsvirksomhet. Planen ble konsekvensutredet, men uten alternative plasseringer for anlegget. Statsforvalteren i Nordland fremmet innsigelse til planen på grunn av virkningene for naturmangfold og friluftsliv, og viste til at flere områder med sjeldne naturtyper ville gå tapt dersom planen ble gjennomført. Kommunal- og distriktsdepartementet stadfestet planen. Norges Naturvernforbund klagde saken inn for Sivilombudet, og anførte at alternative lokaliteter skulle ha vært utredet.

–Konsekvensutredningsforskriften krever at det gjøres en vurdering av om det finnes «relevante og realistiske» alternativer til plasseringen av den planlagte virksomheten. I så fall skal disse utredes nærmere i konsekvensutredningen. Dette er avgjørende for å gi planmyndigheten et bredt nok beslutningsgrunnlag, og muligheten for å velge det alternativet som best ivaretar både miljø- og samfunnsinteresser. For å sikre at saken blir godt opplyst, og at innbyggerne og berørte instanser får muligheten til å påvirke utfallet, legger forskriften opp til at vurderingene dokumenteres, og at valgene begrunnes, sier sivilombud Hanne Harlem.

Forslagsstilleren Aquaculture Innovation AS og kommunen hadde i dette tilfellet lagt til grunn at det ikke fantes andre områder som var aktuelle for etableringen av næringsområdet. Etter Sivilombudets syn var det begrunnet tvil ved om de undersøkelsene som var gjort i saken, var omfattende nok eller godt nok dokumentert til å tilfredsstille kravene i konsekvensutredningsforskriften.

Departementet har fått frist til å vurdere saken på nytt innen 20. mars 2023.

Her finner du uttalelsen fra Sivilombudet:

Konsekvensutredning av alternative lokaliteter ved planlegging av Toft næringsområde