Må vurdere saker om oppdrettsanlegg på nytt

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjente i fjor at Alver kommune i Vestland og Brønnøy kommune i Nordland åpnet for økt oppdrettsvirksomhet. Nå ber Sivilombudet departementet vurdere sakene på nytt.

I både Alver og Brønnøy ble kommuneplanene vedtatt i strid med innsigelse fra statsforvalteren i fylket. Innsigelsene gjaldt miljøvirkningene av planene, særlig hensynet til villaks- og sjøørretbestanden i fjordområdene. Det var derfor Kommunal- og distriktsdepartementet som skulle ta den endelige avgjørelsen. Departementet godkjente planene, men Naturvernforbundet klagde godkjenningen inn til Sivilombudet.

Spørsmålet Sivilombudet har undersøkt, er om konsekvensutredning og vurdering av miljøvirkninger må gjøres før en kommune åpner et område for oppdrett i kommuneplan, eller om det er tilstrekkelig å gjøre det etter at planen er vedtatt, når de enkelte søknadene om oppdrett skal behandles. Sivilombudet har undersøkt om vurderingene som er gjort tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven, konsekvensutredningsforskriften og naturmangfoldloven.

─ Vi tar ikke stilling for eller mot oppdrett i Alver og Brønnøy. Sivilombudets rolle er å vurdere om prosessen har vært riktig. Det er opp til Kommunal- og distriktsdepartementet å gjøre avveiningen mellom næringsinteresser og naturmangfold. Da må departementet ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og det må fremgå at de har gjort en konkret vurdering av hvordan økt oppdrett vil kunne påvirke naturmangfoldet i fjordene, sier sivilombud Hanne Harlem.

─ Departementet har forutsatt at vurderingen av hvordan akvakulturområdene vil påvirke villaks- og sjøørretbestanden, i stedet skal gjøres ved søknad om å sette i gang oppdrett på det enkelte sted. Kravet til utredning av konsekvenser av den samlede planen er viktig for å kunne planlegge utviklingen av større områder i sammenheng. Det vil for eksempel være forskjell på hvordan ett eller fem anlegg vil påvirke et område. Departementet har ansvar for å ta stilling til planspørsmål som berører nasjonale interesser. Det må departementet gjøre, selv om andre myndigheter senere skal behandle enkeltsøknader, sier Hanne Harlem.

Sivilombudet ber departementet vurdere begge sakene på nytt innen 16. november.

Sivilombudets konklusjon

Alver kommune

Sivilombudet kom til at det var begrunnet tvil ved om kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn for reguleringen av de aktuelle områdene til akvakultur, var i tråd med kravene som følger av konsekvensutredningsforskriften. Ombudet mente videre at det var tvilsomt om departementet hadde gjort en slik vurdering av om de aktuelle områdene var egnet for arealformålet som forskriften og plan- og bygningsloven legger opp til. Dermed kunne ombudet heller ikke se at departementet hadde vurdert Statsforvalterens innsigelse på en slik måte som kreves etter pbl. § 11-16. Etter ombudets syn hadde departementet heller ikke gjort en tilstrekkelig vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Etter ombudets syn kunne det ikke utelukkes at manglene hadde hatt innvirkning på resultatet, jf. prinsippet i forvaltningsloven § 41. Ombudet ber departementet vurdere saken på nytt.

Les hele uttalelsen

Brønnøy kommune

Sivilombudet kom til at departementet ikke hadde gjort en slik vurdering av Statsforvalterens innsigelse som kreves etter plan- og bygningsloven § 11-16. Det fremgikk heller ikke av vedtaket at departementet hadde vurdert arealdisponeringen i lys av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, slik naturmangfoldloven krever, jf. § 7.

Etter ombudets syn kunne det ikke utelukkes at manglene hadde hatt innvirkning på resultatet, jf. prinsippet i forvaltningsloven § 41. Ombudet ber departementet vurdere saken på nytt.

Les hele uttalelsen