Nav begrunner avslag for dårlig

Sivilombudet har gått gjennom Navs begrunnelser for avslag på sykepenger og uføretrygd i 100 tilfeldig utvalgte saker. Etter Sivilombudets syn er begrunnelsen i mange avslag utformet i strid med god forvaltningsskikk og svært vanskelig å forstå for mottakeren.

Sivilombudet har nå levert en rapport til Nav med funn og anbefalinger.

–Det må være en forutsetning at Navs avslag på velferdsytelser begrunnes godt. Det har betydning for tillit til avgjørelsen og for muligheten til å oppdage feil. Plikten til å begrunne vedtak er derfor viktig for rettssikkerheten. For at mottakeren skal kunne klage på vedtaket, må innholdet og begrunnelsen være forståelig, sier sivilombud Hanne Harlem.

Vanskelig å forstå
Nav har vist til relevante lovbestemmelser og faktum i sine vedtak, som er et minimumskrav til begrunnelser. Dette er likevel ofte ikke tilstrekkelig for at mottakeren skal kunne forstå avslaget. I rapporten beskriver vi ulike tilfeller der faktiske opplysninger ikke på en god nok måte er gjengitt.

I vedtakene om uføretrygd der søkeren har flere diagnoser, var behandlingsvilkåret sjelden vurdert opp mot alle diagnosene. Da var det uklart hva som gjensto fra søkerens side for å kunne få uføretrygd. Et annet eksempel er at beskrivelsen av hvor mye penger søkeren hadde krav på ofte var svært vanskelig å forstå.

I flere vedtak blir det gitt informasjon om rettsreglene på en måte som er lite tilpasset saken og mottakeren. For eksempel at det vises til mange bestemmelser, også bestemmelser som ikke er relevante for saken.

Ufullstendige automatiserte vedtak
–Vedtak om sykepenger og uføretrygd er en type masseforvaltning, og vedtakene går til mange ulike søkere. Nav må derfor ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene, og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, sier Hanne Harlem.

De delvis automatiserte sykemeldingsavslagene var skjematiske og knappe, noe som gjør det vanskelig å etterprøve hva vedtaket bygget på. For eksempel kunne et avslag være begrunnet med at vedkommende var sykemeldt «i for liten grad» uten at det var vist til hvilken sykemeldingsprosent Nav hadde lagt til grunn. I andre tilfeller ble søknaden avslått fordi det var søkt for sent, uten at det var oppgitt når Nav hadde registrert søknaden som innkommet.

– Det er viktig at NAV forbedrer begrunnelsene når de gir avslag på en ytelse. Avslagene må være skrevet slik at søkeren kan forstå konsekvensene av vedtaket og kunne kontrollere om Nav har bygget på riktig faktum, avslutter Hanne Harlem.

God forvaltningsskikk
God forvaltningsskikk er et sett med normer som stiller krav til hvordan forvaltningen bør opptre i møtet med borgerne. Alle som arbeider i forvaltningen, må følge god forvaltningsskikk. Å passe på at forvaltningen følger god forvaltningsskikk, er en av Sivilombudets oppgaver.

Se rapporten her:

Begrunnelser i vedtak fra Nav – rapport fra undersøkelse av eget tiltak