Offentlig ansattes ytringsfrihet i sosiale medier

Sivilombudet har behandlet en klage på en kommunes håndtering av en ansatt sin ytring i sosiale medier. I en uttalelse konkluderer Sivilombudet med at kommunen krenket den ansattes ytringsfrihet.

Den ansatte hadde delt et bilde på sin private Facebook-side på Halloween, av en annen ansatt som hadde kledd seg ut som kommunedirektøren og holdt et skilt hvor det sto: «Død over distriktene.» Bildet hadde følgende kommentar: «Det skumleste man kan få på døra.., Rådmannen Selveste. Med budskapet «død over distriktene.» Dagens beste kostyme.»  I etterkant vedtok formannskapet å innhente en juridisk vurdering av om innlegget var å anse som trakassering av kommunedirektøren.

Sivilombudet konkluderer med at kommunen krenket den ansattes ytringsfrihet først ved at formannskapet i kommunen vedtok å ta avstand fra den ansattes ytringsform, uten å først å ha avklart om ytringen lå innenfor det en ansatt har adgang til å ytre seg om. Deretter ved at kommunens ordfører uttalte seg til media på en slik måte at det kunne fremstå som at den ansatte ikke burde ha uttalt seg på den måten hun gjorde.

Videre ble den ansattes ytringsfrihet fortsatt krenket ved at kommunens administrasjon kalte henne inn til et møte om saken for å drøfte ytringen med henne, samt oppfordret henne til å unngå å ytre seg på en slik måte på et senere tidspunkt.

Sivilombudet ber kommunen gjøre det klart for den ansatte at ytringen hennes var legitim, og beklage håndteringen av saken. Vi ber også om at kommunens retningslinjer og reglement gjennomgås og endres, slik at reglementet ikke begrenser de ansattes ytringsfrihet i strid med Grunnloven § 100.

Les hele Sivilombudets uttalelse i saken

Ytringsfrihet for offentlig ansatte

  • Ytringsfrihet, også for offentlig ansatte, følger av Grunnloven § 100, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 19.
  • Ytringsfriheten kan bare begrenses der det foreligger «særlig tungtveiende hensyn», og bare dersom slike hensyn gjør det forsvarlig holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelse, jf. Grunnloven § 100 tredje ledd.
  • Sivilombudet har behandlet flere saker som gjelder arbeidstakeres rett til å ytre seg, der en avveining mellom retten til ytringsfrihet og arbeidstakeres lojalitetsplikt har vært avgjørende, blant annet i følgende uttalelser publisert på ombudets hjemmeside og på Lovdata: 2021/742, 2021/123, 2018/4777 og 2014/379.
  • Vi har også gjennomført en undersøkelse av eget tiltak om offentlige ansattes ytringsfrihet, sak 2015/940, som blant annet førte til endringer i Etiske retningslinjer for statstjenesten i 2017.