Oppfølging av barn i politiarrest

Oslo politidistrikt har iverksatt flere viktige tiltak for å bedre forholdene for barn i arrest, etter en rapport fra Sivilombudet. Sivilombudet avslutter dermed saken.

Sivilombudet publiserte 1. desember 2021 en rapport om ivaretakelsen av barn som plasseres i arrest. Rapporten var et resultat av et besøk til Oslo politidistrikt og en begrenset undersøkelse av alle landets politidistrikter.

Oslo politidistrikt har orientert Sivilombudet om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i rapporten. Samlet sett har politidistriktet iverksatt flere viktige tiltak for å følge opp Sivilombudets funn og anbefalinger. Sivilombudet avslutter dermed oppfølgingen av besøket.

Flere endringer

Oslo politidistrikt oppgir blant annet at de har utarbeidet nye rutinebeskrivelser for arbeidet med mindreårige, og at det har vært intern opplæring i føring av arrestjournal. Sivilombudet innhentet derfor kopier av arrestjournaler for alle mindreårige innsatt i arrest i første kvartal 2022 for å undersøke om det hadde ført til konkrete endringer. Sammenlignet med situasjonen på  besøkstidspunktet gir journalene i langt større grad konkrete beskrivelser av de faktiske forholdene, inkludert begrunnelser for viktige beslutninger under arrestforløpet. Dette er viktig for ungdommenes rettssikkerhet.

Det ser fremdeles ut til å være svært begrenset bruk av alternativer til glattcelle. Sivilombudet viser til politidistriktets brev og forutsetter at bruk av venterom eller andre passende rom i arrestens lokaler vurderes konkret som alternativ til plassering på glattcelle, i tråd med oppgitt praksis, og at disse vurderingene dokumenteres i arrestjournal.

Les det avsluttende brevet fra Sivilombudet og se alle dokumentene her