Oppfølging av forholdene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum

Sivilombudsmannen er bekymret for at forholdene ved utlendingsinternatet på Trandum ikke er i samsvar med menneskerettslige krav, og ber om informasjon fra sentrale justis- og helsemyndigheter om oppfølging av forholdene for de internerte.

Les brevene fra Sivilombudsmannen her

Sivilombudsmannen besøkte Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2015 og 2017. Til tross for at flere oppfølgingstiltak er iverksatt siden den gang, konstaterer ombudsmannen at det fremdeles er risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling ved utlendingsinternatet.

Driften av utlendingsinternatet har i en årrekke vært gjenstand for kritikk fra internasjonale menneskerettighetsorganer. Forholdene ved utlendingsinternatet har også vært kritisert av en rekke nasjonale instanser og organisasjoner fra sivilsamfunnet. Ombudsmannen har særlig merket seg at Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat i sin årsrapport for 2020 dokumenterer at driften av utlendingsinternatet fortsatt er problematisk i lys av menneskerettslige krav.

Sivilombudsmannen ber om informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om tiltak for å endre regelverk og praksis i samsvar med menneskerettslige krav på en rekke områder.  En henvendelse er også sendt til Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder organiseringen av internatets helsetilbud.