Pandemi Covid-19: forebygging av umenneskelig behandling av frihetsberøvede.

Mennesker som er fratatt friheten er av ulike grunner spesielt utsatt i den situasjonen Covid-19-pandemien skaper. Dette gjelder for eksempel de som oppholder seg i fengsler, politiarrester, interneringssteder for utlendinger, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. For disse kan pandemien, og responsen på denne, blant annet innebære risiko for isolering, svakere tilgang til helsetjenester og mindre kontakt med pårørende som barn, søsken og foreldre. I tillegg er det mange av disse som tilhører risikogruppene på grunn av alder eller underliggende sykdommer.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet følger tett med på de utfordringene frihetsberøvede kan bli stilt overfor i denne situasjonen, og på hvordan institusjonene løser utfordringene. Vi holder kontakt med frivillige organisasjoner som arbeider på feltet, og med myndighets- og tilsynsorganer både innen helse, kriminalomsorg og barnevern. Vår oppgave er blant annet å minne om statens særlige ansvar for å sikre at ingen som er fratatt friheten utsettes for umenneskelig behandling.

Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) og FNs underkomite for forebygging av tortur (SPT) har også kommet med uttalelser i forbindelse med pandemien.

Les CPTs uttalelse her

Les SPT uttalelse her

Det samme har Verdens helseorganisasjon (WHO), se her

og FNs Høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), se her

Andre kilder:

Penal Reform International Briefing paper, se her

Danish Institute against torture (DIGNITY): Synthesis of global guidanse and reccomendations on how to prevent and manage COVID-19 in prisons, se her