Rolvsrudhjemmet i Lørenskog. Foto: Sivilombudet

Rapport fra besøk til sykehjem i Lørenskog

Sivilombudet besøkte to sykehjem i Lørenskog kommune i mars 2022. I rapporten fra besøket kommer det fram at det i noen tilfeller er blitt utøvd tvang mot beboere uten at det er fattet vedtak. Sivilombudet påpeker også at sykehjemmene mangler oversikt over tvangsvedtak og at kommunen må sørge for bedre opplæring om tvang hos sine ansatte.

Les rapporten her:

Manglende kunnskap om regelverk

Flere av de ansatte ga uttrykk for at de var usikre på regelverket og grensene for å gjennomføre helsehjelp med tvang.

– Kunnskap om vilkårene for å kunne bruke tvang er avgjørende for å sikre at beboernes rettigheter ivaretas på en god måte. Det er kommunens ansvar å sikre at helsepersonell har nødvendig kunnskap og kompetanse om tvungen helsehjelp, sier sivilombud Hanne Harlem.

Forebygging av tvangsbruk

– Våre undersøkelser avdekket at det manglet oversikt over hvilke tvangsvedtak som var fattet, både hos sykehjemstjenesten og på de respektive avdelingene. God oversikt er viktig for å hindre at beboere utsettes for tvang uten at det foreligger et gyldig vedtak, påpeker sivilombud Hanne Harlem.

– Det er også avgjørende for at kommunen sentralt skal kunne kvalitetssikre og forbedre egen virksomhet, legger hun til.

Sykehjemmene som ble besøkt, var Rolvsrudhjemmet og Lørenskog sykehjem.

Det kom fram at det i noen tilfeller ble utøvd tvang uten at det var fattet vedtak om det. Dette gjaldt blant annet i situasjoner der det skulle gjennomføres stell eller pleie.

– Når det ikke fattes vedtak er det en klar risiko for at pasienter utsettes for tvang som ikke oppfyller lovens vilkår. Det svekker også rettssikkerheten til pasientene, sier sivilombud Harlem.

I tillegg medfører det at pårørende ikke får informasjon om tvangsbruken og at pasienten og pårørende blir fratatt muligheten til å klage eller uttale seg, og til å få beslutningen vurdert av Statsforvalteren.

Beskyttelse og trygghet

– Pårørende opplevde i stor grad at både de og deres beboere følte seg trygge og godt ivaretatt på sykehjemmene, og det er positivt, sier Hanne Harlem.

Samtidig fant vi at kommunen manglet rutiner for å forebygge og håndtere utagering mellom beboere, og for situasjoner der beboere kan utsettes for overgrep fra ansatte.

Sivilombudet anbefaler at det etableres tydelige rutiner for dette og at disse gjøres godt kjent for alle ansatte.