Rapport fra Sivilombudet om barn i arrest

Sivilombudet har undersøkt hvordan mindreåriges rettssikkerhet blir ivaretatt ved sentralarresten i Oslo politidistrikt. Rapporten viser mangler ved håndteringen av barn i arrest.

Les hele rapporten fra Sivilombudet her:

Sivilombudet gjennomførte 11.−12. mai 2021 et besøk til sentralarresten i Oslo politidistrikt og har i etterkant av dette utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger. Bakgrunnen for undersøkelsen var en rapportert økning i bruk av arrest for mindreårige i Norge siden 2018.

− Barn under 18 år skal kun settes i arrest som en aller siste utvei. Økt bruk av arrest overfor barn gjør det nødvendig å rette ekstra oppmerksomhet mot barns behov og sikre at deres rettigheter i møte med politiet ivaretas, sier sivilombud Hanne Harlem.

Manglende tilrettelegging for barn som settes i arrest

Barn og unge som pågripes og plasseres i arrest er sårbare og kan være i krise, sjokk eller under påvirkning av rus. Deres behov og situasjon krever tilrettelegging og tilpasning. Mindreårige bør for eksempel ikke settes i ordinære politiceller, men i barnevennlige omgivelser.

Oslo sentralarrest manglet gode alternativer til glattcelle. Selv om fem celler var tilpasset mindreårige ved at de var malt i en annen farge og hadde en fått TV bak et vindu, var de like fullt glattceller, og derfor lite egnet for barn. Sivilombudets rapport viser at ingen av de mindreårige som ble satt på celle i perioden ombudet undersøkte, hadde kontinuerlig tilgang til voksne, slik de skal etter både nasjonale og internasjonale føringer.

Sivilombudets besøk avdekket at barn som plasseres i arrest i Oslo ofte ikke får god nok informasjon om sine rettigheter. Skrivene som deles ut når noen settes i arresten var de samme for voksne og mindreårige. De var utformet i et språk som kan være vanskelig å forstå for barn, og manglet informasjon om barns særlige rettigheter, som for eksempel retten de har til å ha samvær med en voksen ansatt under hele oppholdet.

–Det er viktig at barn får informasjon om sine rettigheter og at denne informasjonen formidles på en måte som er tilpasset deres alder og modenhet, sier Hanne Harlem.
– Å bli satt i arrest er en stressende og vanskelig situasjon og god informasjon er avgjørende, ikke minst for å skape trygghet under avhør.

Unødig lange arrestopphold

Når barn fratas friheten, skal det skje over et kortest mulig tidsrom. I perioden 1. januar til 12. mai 2021, gikk det i gjennomsnitt 14 timer fra innsettelse til løslatelse for mindreårige som ble plassert på celle i Oslo sentralarrest. De som ble innsatt på kvelden måtte, med få unntak, overnatte i arresten.

–Det lave antallet avhør som ble gjennomført om kvelden, gir oss bekymring for at mindreårige kan bli sittende lenger enn nødvendig på celle, uten kontakt med voksenpersoner, sier Harlem. Hun understreker at det for mange mindreårige vil være ekstra belastende å være i arresten gjennom natten.

Om Sivilombudets forebyggingsarbeid

En av Sivilombudets sentrale oppgaver er å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling på steder der noen kan være fratatt friheten. Sivilombudets forebyggingsenhet foretar regelmessige besøk til steder som fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Siden 2014 har Sivilombudet gjennomført rundt 75 besøk til steder for frihetsberøvelse i Norge, inkludert flere politiarrester. Besøkene resulterer i rapporter med funn og anbefalinger.

For nærmere opplysninger, kontakt kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud, tlf 98435516