• Forside
  • Aktuelt
  • Rapport: Nesodden må følge lovens frister for saksavvikling

Rapport: Nesodden må følge lovens frister for saksavvikling

Hensynet til den enkelte søker så vel som hensynet til borgernes respekt for forvaltningen og for rettsregler, tilsier at kommunen må sørge for å følge de fristene som er gitt for saksbehandlingen på plan- og bygningsrettens område.
- Jeg forutsetter derfor at Nesodden kommune sikrer en forsvarlig bemanning ved byggesaksavdelingen for å forhindre at restansene øker på ny, sier Aage Thor Falkanger i en kommentar til undersøkelsene han har foretatt av saksavviklingen i byggesaksavdelingen i Nesodden kommune.

Nesodden kommune ble i oktober varslet om at ombudsmannen hadde funnet det nødvendig å iverksette nye undersøkelser av saksbehandlingen ved byggesaksavdelingen, og at undersøkelsene ville bli gjennomført ved et besøk til kommunen. Rapporten fra undersøkelsene er nå oversendt kommunen. Du kan lese den her.

Restanser
Avdeling for byggesaker har i lang tid hatt et høyt antall uavsluttede saker. Oversiktene ombudsmannen har mottatt viser at restansene har økt jevnlig siden 2007. I november var det 475 uavsluttede saker, hvorav 44 skriver seg fra 2007 til 2012.

– Det er alvorlig at det i lengre tid synes å ha foreligget en systematisk oversittelse av fristene i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter, sier Falkanger.

Tiltak
Nesodden kommune har ansatt flere byggesaksbehandlere og holdt dugnader for å redusere restansene. De har også etablert en veiledningstjeneste som gir innbyggerne svar på enklere spørsmål om byggesøknaden. I tillegg er det foretatt flere endringer i interne rutiner som skal sikre bedre kvalitet på saksbehandlingen. Disse og flere andre tiltak har hatt positiv effekt på restansene.

Flere av saksbehandlerne i Nesodden kommune er tilsatt i midlertidige engasjement og prosjektstillinger som går ut i løpet av mai.

– Jeg forutsetter at kommunen fortsetter arbeidet med å sikre en forsvarlig bemanning ved avdelingen, sier Aage Thor Falkanger.

Manglende svar

Undersøkelsene viser at kommunen gjennomgående ikke har informert søkere godt nok, for eksempel ved å sende foreløpige svar og forsinkelsesmeldinger. Henvendelser i forbindelse med denne undersøkelsen, også fra lokal presse, indikerer at borgerne oppfatter manglende svar fra kommunen som et betydelig problem i seg selv.

– Jeg har et inntrykk av at kommunen ikke fullt ut synes å ha hatt kjennskap til, eller tatt inn over seg, de kravene som følger av forvaltningsloven og alminnelige krav til god forvaltningsskikk på dette området, sier Aage Thor Falkanger.

Om undersøkelsen:

Nesodden kommune ble i brev 2. oktober 2017 varslet om at ombudsmannen hadde funnet det nødvendig å iverksette nye undersøkelser av saksbehandlingen ved byggesaksavdelingen, og at undersøkelsene ville gjennomføres ved et besøk til kommunen.

Formålet med møtet var å gi kommunen anledning til å redegjøre for situasjonen på byggesaksavdelingen, og for sine planer for å nedarbeide foreliggende restanser. Ombudsmannen ønsket blant annet en mer detaljert gjennomgang av innholdet i tiltakene kommunen hadde iverksatt, effekten av gjennomførte tiltak og kommunens tidshorisont for restanseprosjektet. Videre ønsket ombudsmannen en redegjørelse for kommunens rutiner når det gjelder å sikre en forsvarlig saksavvikling i enkeltsaker, og for å gi nødvendig informasjon til borgerne under sakens gang. I møtet ønsket ombudsmannen også å klargjøre sine forventninger til hvordan kommunen skal håndtere ombudsmannens henvendelser. Kommunen ble videre bedt om å redegjøre for saksgangen i to saker ombudsmannen hadde hatt til behandling, der ombudsmannen ikke hadde mottatt tilstrekkelig tilbakemelding fra kommunen. Rapporten fra undersøkelsene foreligger nå og kan leses på sivilombudsmannen.no