Reinsvoll psykiatriske sykehus

Sivilombudsmannen gjennomfører 27. februar – 1. mars 2018 et besøk til Reinsvoll psykiatriske sykehus.

Reinsvoll psykiatriske sykehus, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ligger i Vestre Toten kommune. Det er en del av Sykehuset Innlandet som eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.  Avdelingen består av fem døgnenheter med til sammen 53 sengeplasser.

Forebyggende arbeid

Sivilombudsmannen besøker Reinsvoll sykehus under forebyggingsmandatet. Formålet med besøket er å undersøke forholdene for pasientene og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av dem som er fratatt friheten. Under besøket fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for alvorlige krenkelser. Enheten vil for eksempel undersøke bruk av tvangsmidler og skjerming, tvangsmedisinering, aktivitetstilbud og fysiske forhold. Under besøket gjennomføres samtaler med pasienter, miljøpersonell, behandlere og ledelse. Private samtaler med pasienter prioriteres. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og sykehuset befares.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket og Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å redusere risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Mandat

Sivilombudsmannens ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel.