Særskilt melding om isolasjon i fengsler

Sivilombudsmannen overleverer den 18.06.2019 en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler.

Sivilombudsmannen har siden 2014 besøkt 19 norske fengsler med høy sikkerhet. Formålet med besøkene har vært å forebygge umenneskelig eller nedverdigende behandling av innsatte i tråd med mandatet som Sivilombudsmannen har fått under FNs tilleggsprotokoll til torturkonvensjonen.

Et gjennomgående funn fra besøkene har vært den omfattende bruken av isolasjon og det som fremstår som en økende grad av innlåsing på egen celle. Sivilombudsmannens funn er av en så alvorlig karakter at de nå er samlet i en egen særskilt melding til Stortinget. Hensikten er å gjøre Stortinget oppmerksom på utfordringene kriminalomsorgen har, og behovet for å sette inn tiltak for å redusere bruken av isolasjon i norske fengsler.

Slik situasjonen er i dag overholder ikke norske myndigheter internasjonale menneskerettighetsstandarder, og det er mennesker som påføres alvorlige skader på grunn av isolasjonsbruk under soning.

Særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen.

 

Spørsmål om meldingen kan rettes til:

Kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud

Tlf: 984 35 516