Særskilt melding til Stortinget om isolasjon i norske fengsler

Sivilombudsmannen har i dag overlevert en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler. Særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen.

Se også:

– Vi har gjennom våre besøksrapporter gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, men Kriminalomsorgen har ikke fulgt opp våre rapporter når det gjelder isolasjon. Det er derfor på høy tid at politikerne tar tak i dette og behandler det i Stortinget slik at vi får isolasjonsbruken ned, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

I tidsrommet 2014–2018 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt 19 fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Formålet har vært å avdekke og forebygge umenneskelig eller nedverdigende behandling av innsatte, i tråd med mandatet Sivilombudsmannen har fått under FNs tilleggsprotokoll til torturkonvensjonen.

-Isolasjon og manglende menneskelig kontakt er skadelig og må begrenses, sier sivilombudsmannen. I norske fengsler er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda høyere.

– Slik situasjonen er i dag overholdes hverken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skader under soning, sier han.

Norske myndigheter har over flere år fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon. Sivilombudsmannen peker i den særskilte meldingen blant annet på at myndighetene ikke har oversikt over isolasjonsbruk, svake tilsynsordninger, svakt helsetilbud og dårlig oppfølging av psykisk syke innsatte. Han anbefaler blant annet at myndighetene:

  • Sikrer seg data over isolasjonsbruk. I dag finnes det ingen pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsler.
  • Endrer lov- og regelverk, slik at isolasjon begrenses.
  • Styrker helse- og omsorgstjenestene til isolerte innsatte.