• Forside
  • Aktuelt
  • Seks etater får spørsmål fra Sivilombudet om innsynssaker er sikret en reell to-instansbehandling

Seks etater får spørsmål fra Sivilombudet om innsynssaker er sikret en reell to-instansbehandling

Sivilombudet har av eget tiltak besluttet å undersøke et prinsipielt spørsmål, nemlig om divisjoner og regioner kan regnes som selvstendige forvaltningsorganer i innsynssaker. Nå får seks forskjellige etater spørsmål fra ombudet om hvordan etatene er organisert og hvordan de håndterer innsynskrav.

Se brevene fra Sivilombudet her:

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Sivilombudet gjennom medieoppslag og klagesaksbehandlingen er blitt oppmerksom på at organiseringen av enkelte etater har ført til uklarheter om innsynssaker får en reell to-instansbehandling.

I undersøkelsen får Tolletaten, Skatteetaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet flere spørsmål fra Sivilombudet. De blir blant annet bedt om å svare på hvordan etatene er organisert, hvordan innsynskrav håndteres, og om de vurderer det slik at etaten består av ett eller flere selvstendige forvaltningsorganer. Fristen for å svare er 7. desember 2022.

Ett eller flere forvaltningsorganer?

Begrepet forvaltningsorgan/organ er brukt i flere bestemmelser i offentleglova. Hva som utgjør ett og samme forvaltningsorgan, har også betydning for unntaksadgangen. Et forvaltningsorgan kan med hjemmel i offentleglova gjøre unntak fra innsyn for et dokument som «organet» har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse. Derfor er det viktig med en avklaring av om en etat med flere enheter kan anses som ett eller flere selvstendige organer.

Undersøkelse av eget tiltak

Sivilombudet kan av eget tiltak ta opp, undersøke og uttale sin mening om konkrete eller generelle forhold i forvaltningen. Uttalelser fra Sivilombudet blir publisert på våre nettsider.