Sivilombudet påpeker svakheter ved barnevernlovgivningen

Sivilombudet har besøkt tre barnevernsinstitusjoner i Agder denne våren. Funn fra de tre besøkene viser at reglene om barn som bor alene, og reglene om tvangsbruk i barnevernet, må bli tydeligere.

Les rapportene her:

I januar 2023 besøkte Sivilombudet elleve ulike avdelinger der barn bor alene på institusjon, fordelt på tre ulike aktører i Agder: Humana, Haraldsplass Serio AS og Den skreddersydde enhet.

Rundt 115 barn i Norge bor alene på institusjon med voksne ansatte, ifølge tall som Sivilombudet har innhentet i forbindelse med besøket. Av disse er det svært få som har vedtak om enetiltak, som er en formell beslutning om at barn ikke skal bo sammen med andre barn.

Risiko når barn bor alene

Ingen av barna vi besøkte i Agder hadde vedtak om enetiltak. Flere av dem hadde likevel bodd alene på institusjon i lange perioder, noen over flere år.

– For noen barn kan det å bo alene være en god løsning. Det kan likevel være en fare for at noen av barna blir sosialt isolert fra jevnaldrende og andre mennesker utenfor institusjonen, sier setteombud Kirsten Sandberg.

I lys av hvor inngripende det kan være for et barn å bo alene på institusjon, bør myndighetene vurdere om det er behov for særskilte regler eller nasjonale føringer for å sikre at det gjøres jevnlige vurderinger av om det er til barnets beste å bo alene. Dette vil Sivilombudet ta opp med overordnede barnevernmyndigheter.

Problematisk lovhjemmel for bruk av tvang

Bruk av tvang som fysisk nedlegging og fastholding er svært inngripende maktbruk, spesielt overfor barn.

– Vi ser svakheter i barnevernlovgivningen når det gjelder regulering av inngripende holdeteknikker. Vi fant noen situasjoner der barn ble lagt ned i bakken på en slik måte at de opplevde å ikke få puste. Å bli holdt nede er en form for maktbruk som bør være strengt regulert, sier setteombud Kirsten Sandberg.

Dagens regelverk gir ingen sentrale føringer i lov eller forskrift om hvilke virkemidler som er tillatt for å avverge akutt fare eller skade, heller ikke når det gjelder regulering av inngripende holdeteknikker. I stedet viser regelverket til strafferettens regler for nødrett og nødverge. Disse reglene gir ingen svar på hvilke typer tvangsbruk som kan brukes i hvilke situasjoner. Strafferettens regler er etter Sivilombudets syn lite egnet som hjemmel for bruk av fysisk tvang på barnevernsinstitusjon, spesielt i lys av barns særlige rett til vern om personlig integritet.

Sivilombudet har tatt opp behovet for et endret regelverk om tvang i akutte faresituasjoner med Barne- og familiedepartementet.

Trygghet

Forebygging og håndtering av vold og overgrep var i liten grad et tema det ble snakket om ved institusjonene vi besøkte. I lys av at det alltid vil være en risiko for at vold og overgrep finner sted i en institusjon, vurderer Sivilombudet det som svært viktig at alle institusjonene sikrer at dette er tema for jevnlig diskusjon og refleksjon med de ansatte.

Besøk fra Sivilombudet

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Kirsten Sandberg er setteombud for rapportene fra Agder. Sivilombud Hanne Harlem er inhabil i saker som gjelder Statsforvalteren i Agder ettersom hun er en nær venn av statsforvalter Gina Lund.