• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudet undersøker ny praksis i dispensasjonssaker i Vestland

Sivilombudet undersøker ny praksis i dispensasjonssaker i Vestland

Sivilombudet har i brev 18. januar satt i gang en undersøkelse av eget tiltak av Statsforvalteren i Vestlands nye praksis som gjelder dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven § 19-1. 

Les brevet fra Sivilombudet her:

Bakgrunnen for undersøkelsen er et brev Statsforvalteren sendte til kommunene i Vestland 4. januar 2024. I brevet orienterer Statsforvalteren kommunene om at praksisen knyttet til høring av dispensasjonssaker endres. Statsforvalteren vil ikke lenger ha oversendt dispensasjonssaker fra kommunene før kommunene har fattet vedtak. Slike saker kan for eksempel være bygging i områder der det er bestemt byggeforbud, eller unntak fra kommunestyrets vedtatte planer for et område.

Kommunene skal i stedet oversende sakene til Statsforvalteren etter at kommunene har fattet vedtak om dispensasjon. Statsforvalteren blir dermed bare involvert ved en eventuell klage på kommunenes vedtak.

Statsforvalteren forklarer praksisomleggingen med regjeringens tillitsreform, og at de ønsker å få frigjort mer tid til veiledning av kommunene i plan- og dispensasjonssaker.

– Det faller utenfor Sivilombudets oppgave å overprøve forvaltningens ressursbruk og prioriteringer, så lenge de ligger innenfor gjeldende rettslige rammer og kravet til god forvaltningsskikk. Undersøkelsen gjelder derfor det rettslige grunnlaget for Statsforvalteren i Vestlands praksisomlegging, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet har bedt Statsforvalteren om å svare på flere spørsmål om tolkningen av bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-1, og om praksisomleggingen er forenlig med bestemmelsen.

Sivilombudet ber om svar fra Statsforvalteren i Vestland innen 15. februar 2024.