Sivilombudsmannen bekymret for isolerte innsatte ved Bergen fengsel

Mange av de innsatte som isoleres har psykiske lidelser og får ikke den behandlingen de har behov for.

– Svært alvorlig og bekymringsfullt, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger etter et besøk til fengselet.

Sivilombudsmannen gjennomførte i mai 2018 et tredagers besøk til Bergen fengsel. Besøket var en oppfølging av Sivilombudsmannens besøk til fengselet i 2014. Bergen fengsel har høyest antall vedtak om utelukkelse av innsatte i landet. Under besøket fokuserte Sivilombudsmannen på fengselets praksis for utelukkelse fra fellesskapet og utetid fra celle.

Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd.

Innsatte med psykiske lidelser settes på sikkerhetscelle

Sivilombudsmannen har i forbindelse med besøket gjennomgått en rekke hendelser der personer med psykiske lidelser er blitt plassert ved fengselets restriktive avdeling. Det er åpenbart at flere av disse innsatte har fungert svært dårlig i fengselet, og ikke fått den helsemessige behandlingen de har hatt behov for.

Spesielt bekymringsverdig er det at en fjerdedel av plasseringene på sikkerhetscelle i 2017 skyldtes at den innsatte skadet seg selv eller at det var risiko for at den innsatte ville forsøke å begå selvmord.  Fengselets ledelse opplyste at ressursmangel gjorde at de ikke kunne ivareta disse innsatte på de ordinære avdelingene.

– Det er svært bekymringsfullt at lav bemanning og ressursmessige forhold medfører at personer i en akutt livskrise blir plassert på sikkerhetscelle med begrenset kontakt med andre mennesker. Dette er noe vi har sett i en rekke fengsler og som er sterkt kritikkverdig, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Isolert

I rapporten kommer det også frem at forholdene fortsatt er bekymringsverdige for isolerte innsatte ved fengselet. Siden forrige besøk var det bygget ett nytt aktivitetsrom ved mottaksavdeling A-øst. Dette skulle bedre aktivitetstilbudet, men på grunn av manglende kapasitet er de innsatte ved denne avdelingen fortsatt isolert fire dager i uken. Dette er en praksis som innebærer en klar risiko for umenneskelig behandling. 

Mer innlåsing på fellesskapsavdelingen

Under besøket opplyste fengselsledelsen at de på grunn av sikkerhet- og ressursmessige forhold hadde økt innlåsingen på fellesskapsavdelingene. Sivilombudsmannen er fortsatt bekymret for bemanningssituasjonen ved fellesskapsavdelingene ved Bergen fengsel. At Kriminalomsorgen ikke er i stand til å ivareta de innsattes sikkerhet på andre måter enn å øke graden av innlåsing er bekymringsverdig.