• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannen imøtegår UNEs argumentasjon i stornemndsbeslutning

Sivilombudsmannen imøtegår UNEs argumentasjon i stornemndsbeslutning

Sivilombudsmannen imøtegår argumentasjonen som ligger til grunn for UNEs beslutning i en sak der UNE ikke vil rette seg etter ombudsmannens uttalelser.

I en beslutning i stornemnden har UNE bestemt at de ikke vil rette seg etter Sivilombudsmannens uttalelse om at en søknad om familieinnvandring er å anse som levert i tide når det har skjedd innen ettårsfristen via nett og saksbehandlergebyret er betalt.

– Jeg finner ikke at nemndas begrunnelse i denne nye saken gir rettskildemessig dekning for et annet tolkningsresultat enn det det er gitt uttrykk for i uttalelsen herfra. Min vurdering er derfor fortsatt at partene i saken er nektet familieinnvandring på uriktig grunnlag, og at Utlendingsnemnda dermed har begått en urett mot denne familien, sier Aage Thor Falkanger. Det er anbefalt søksmål i saken.

Dette er andre gang UNE ikke retter seg etter ombudsmannens syn om hva som avbryter fristen. Det samme skjedde etter ombudsmannens uttalelse 31. mars 2014. Også den gang anbefalte ombudsmannen den aktuelle familien å ta ut søksmål. Slikt søksmål ble tatt ut. Etter at staten nedla likelydende påstand som saksøkerne, ble UNEs avgjørelse i saken kjent ugyldig.

– UNE fremstiller sin beslutning om ikke å rette seg etter ombudsmannens syn som et utslag av lojalitet. Dette stiller jeg meg undrende til, sier Falkanger.  Han mener lojalitetskonflikten i realiteten synes å handle om at UNE er uenig i ombudsmannens tolkning av forskriften.

– For slike tilfeller har Stortinget gitt klare føringer om hvordan forvaltningen skal forholde seg. I forarbeidene til sivilombudsmannsloven heter det at det er en «grunnleggende forutsetning for hele ordningen at både klageren og vedkommende forvaltningsmyndighet i alminnelighet vil godta og bøye seg for hans oppfatning». Uttalelsene i forarbeidene er også fulgt opp i Stortingets kontroll- og forvaltningspraksis knyttet til sivilombudsmannsloven, understreker Aage Thor Falkanger.

Stornemndas beslutning gjelder én av til sammen fire saker som UNE ble bedt om å vurdere på nytt i lys av Sivilombudsmannens uttalelse.

– Jeg imøteser nemndas fornyede behandling av de øvrige sakene om den samme problemstillingen som ligger til behandling etter uttalelser herfra. Hvordan disse sakene vil bli håndtert herfra vil jeg ta stilling til når nemndas fornyede vurdering av disse sakene er mottatt. Jeg har per i dag anbefalt søksmål i ytterligere en av dem.