• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannen med høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov

Sivilombudsmannen med høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov

Sivilombudsmannen kom denne uka med en høringsuttalelse om forslaget til ny barnevernlov. Ombudsmannen etterlyser en grundigere utredning av forslagene som gjelder barns rettigheter og bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser. Sivilombudsmannen anbefaler at barne- og likestillingsdepartementet foretar en ny vurdering av regelverket. Dagens regler om tvangsbruk etterleves ikke alltid i praksis og dette tilsier behov for klargjøring av loven, påpeker sivilombudsmannen.

Les høringsuttalelsen her.

Departementets høringsfrist er 1. august 2019. Merknadene i høringsuttalelsen gis på bakgrunn av ombudsmannens funn fra besøk til barnevernsinstitusjoner under forebyggingsmandatet. Ombudsmannens merknader gjelder kun forslaget om lovfesting av regler for barnevernsinstitusjoner. 

Lovfesting av barns rettigheter og tvangsbruk på institusjon

Departementet foreslår å løfte inn i loven sentrale bestemmelser om barns rettigheter ved bruk av tvang og andre inngrep i barnets personlige frihet, som i dag følger av rettighetsforskriften. Ifølge departementet er forslagene i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett.

Rettighetsforskriften gir nærmere regler om barns rettigheter under opphold på barnevernsinstitusjon og fastsetter vilkår for inngrep i deres personlige integritet, inkludert tiltak som isolasjon og kroppsvisitasjon. Etter ombudsmannens syn er det naturlig at Stortinget tar stilling til vilkårene for å iverksette så inngripende tiltak. Som utgangspunkt er det positivt at barn og unges rettigheter under institusjonsopphold får en tydeligere forankring i loven.

Behov for grundigere utredning av dagens regelverk

Sivilombudsmannen etterlyser likevel en grundigere menneskerettslig vurdering av grensene for tvangsbruk på barnevernsinstitusjon. I uttalelsen vises det til at departementet kun gir en kortfattet oversikt over forpliktelser som følger av Grunnlov og internasjonale konvensjoner, og at det ikke drøftes hvilke begrensninger disse reglene setter ved institusjonsopphold i barnevernet. Ombudsmannen peker også på at en vurdering av adgangen til tvangsbruk på institusjon bør ta hensyn til at menneskerettslige krav til forholdene under frihetsberøvelse er i stadig utvikling. 

Sivilombudsmannen etterlyser også nærmere vurderinger om hvordan det eksisterende regelverket etterleves i praksis, inkludert om departementet ser behov for presiseringer eller innstramming av reglene. Funn fra Sivilombudsmannens besøk kan tyde på at enkelte av dagens regler ikke etterleves i praksis, blant annet på grunn av misforståelser om regelverket. Det foreliggende lovutkastet klargjør ikke, slik ombudsmannen ser det, barns rettsstilling i tilstrekkelig grad.  

Derfor anbefaler ombudsmannen at departementet foretar en ny vurdering av dagens regelverk om rettigheter og bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner. Vurderingen bør ta utgangspunkt i Norges menneskerettslige forpliktelser, og se hen til rettsutviklingen. Det bør også foretas en vurdering av om det eksisterende regelverket praktiseres etter intensjonen.

Problematiske regler om tvangsbruk

I tillegg kommer ombudsmannen med merknader om funn fra sine besøk som departementet bør vurdere i det videre arbeidet med lovforslaget. Sivilombudsmannen peker blant annet på at:

  • dagens forbud mot isolasjon som straff, behandling eller oppdragelse tilsynelatende fjernes
  • forbud mot tvang som straff, behandling og oppdragelse begrenses til «fysisk» tvang, selv om utilbørlig psykisk press og trusler kan påføre like alvorlige skader  
  • reglene om tvang i akutte faresituasjoner viser til uklare regler om nødrett utenfor barnevernlovgivningen  
  • minstekrav til bruk av isolasjon i akutte faresituasjoner mangler
  • de rettslige skrankene for å begrense barns bevegelsesfrihet innenfor og utenfor institusjon er uklart definert, inkludert grensen mot forbudt isolasjon