• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannen starter undersøkelser av dispensasjonspraksis i strandsonen

Sivilombudsmannen starter undersøkelser av dispensasjonspraksis i strandsonen

- Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge. Vi har derfor av eget tiltak besluttet å iverksette en systematisk undersøkelse av kommunenes praksis når de behandler søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Tall fra SSB viser at det innvilges flere tusen dispensasjonssøknader i året. De siste årene har Sivilombudsmannen hatt stor økning i antall klager på byggesaker, men får likevel relativt få klager på vedtak der dispensasjonssøknader er innvilget.

Sivilombudsmannen ønsker nå å se nærmere på dispensasjonspraksisen etter plan- og bygningsloven. Det er Mandal og Kragerø kommuners dispensasjonspraksis etter plan- og bygningsloven som skal undersøkes nærmere av ombudsmannen.

Kan gjelde mange kommuner

I tillegg til å behandle klagesaker, kan ombudsmannen undersøke saker på eget initiativ. Dette kan være saker som viser feil i lov eller forskrift, som er av stor interesse, av prinsipiell karakter eller angår mange.

– Klagesaksbehandlingen her tyder på at kommuner i flere saker har tolket og håndhevet dispensasjonshjemmelen i plan- og bygningsloven for liberalt. Tilgjengeligheten til rekreasjonsområder ved sjøen er et gode det er viktig å ta vare på, derfor ønsker vi nå å se nærmere på hvordan kommunene håndterer slike byggesøknader, sier Falkanger.

Ombudsmannen har bedt Mandal kommune og Kragerø kommune om å oversende alle dispensasjonsvedtak for de siste fire årene.

– Uansett hva vi finner, håper vi resultatene av undersøkelsen vil kunne få betydning langt utover de kommunene som er gjenstand for undersøkelsen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.