• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannens høringsuttalelse om ny forvaltningslov

Sivilombudsmannens høringsuttalelse om ny forvaltningslov

Sivilombudsmannen har gitt høringsuttalelse til Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019:5 Ny forvaltningslov.

Se også:

Språklig forbedring

Utvalget har etter ombudsmannen syn levert en meget solid og grundig utredning. Forlaget til ny forvaltningslov er språklig sett enklere og mer pedagogisk utformet enn gjeldende lov. Sammen med at flere ulovfestede forvaltningsrettslige regler er foreslått tatt inn i loven, gjør dette at regelverket blir mer tilgjengelig for brukerne. Slik sett bidrar forslaget til å styrke privates rettssikkerhet i møte med forvaltningen. Når det gjelder selve innholdet i reglene som er foreslått, er derimot ombudsmannens inntrykk at forslaget ikke innebærer noen nevneverdig styrking av privates rettigheter eller rettsikkerhet.

Uenig i flere av forslagene

Ombudsmannen er kritisk til utvalgets forslag om å fjerne retten til dekning av sakskostnader og også til utformingen av bestemmelsen om når enkeltvedtak er ugyldige og virkningen av ugyldighet. Det er tvilsomt om den foreslåtte bestemmelsen om taushetsplikt om drifts- og forretningshemmeligheter gir en bedre og klarere regel enn dagens lov. Det kan synes som om den innebærer en utvidelse i forhold til gjeldende rett av hva som anses som taushetspliktige opplysninger, uten at dette er tilsiktet. I motsetning til utvalget, mener dessuten ombudsmannen at det er gode grunner for å lovfeste et generelt krav til forsvarlig saksbehandling. Ombudsmannen har også merknader til flere andre bestemmelser i forslaget, blant annet bestemmelsene om automatisert saksbehandling.