Skriftlig innlegg til Borgarting lagmannsrett om Politiets utlendingsinternat på Trandum

Sivilombudet har inngitt et skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser (amicus curiae) til Borgarting lagmannsrett i en sak som behandler forholdene ved Politiets utlendingsinternat Trandum for en voksen person.

Les dokumentet:

Amicus curiae gir en mulighet til å belyse et spørsmål domstolen har til behandling i en sak, uavhengig av partene i saken.

Bakgrunnen for at Sivilombudet valgte å inngi en skriftlig innlegg i denne saken er følgende:

  • Forholdene for voksne internerte ved Trandum har så vidt oss bekjent ikke tidligere vært behandlet på denne måten i et sivilt søksmål i Norge.
  • Sivilombudet har et særskilt ansvar for å forebygge at personer som er fratatt friheten utsettes for tortur og umenneskelig behandling. Denne oppgaven ivaretas av Sivilombudets forebyggingsenhet, som ble opprettet i 2014 etter at Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT).
  • Sivilombudet har gjennomført flere besøk til Politiets utlendingsinternat Trandum både under sitt opprinnelige mandat og som ledd i utøvelsen av forebyggingsmandatet.
  • Sivilombudet har opplevd en manglende gjennomslagskraft hos ansvarlige myndigheter når det gjelder forholdene ved Trandum.

Her er en oversikt over Sivilombudets rapporter fra og kommunikasjon knyttet til Trandum:

Besøksrapporter og oppfølging

Høringsuttalelser og brev