Stortinget behandler forslag til ny sivilombudslov

Tirsdag 11. mai 2021 behandler Stortinget forslag til ny sivilombudslov.

Lovforslaget bygger på rapporten fra det såkalte Harberg-utvalget, og innebærer at Sivilombudsmannen vil endre navn til Sivilombudet (Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen) når loven trer i kraft.

Den nye loven vil ikke medføre vesentlige endringer når det gjelder ombudets mandat og arbeidsform. Ombudet skal fortsatt behandle klager på forvaltningen, ta opp saker av eget tiltak, og arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

Følg saken på Stortingets nettsider