• Forside
  • Aktuelt
  • Svært lang saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker

Svært lang saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker

Sivilombudet har på eget initiativ undersøkt Utlendingsdirektoratets (UDIs) behandlingstider i familieinnvandringssaker, og sett spesielt på hvordan UDI prioriterer saker som gjelder barn. Mange av sakene har uakseptable behandlingstider.

Se rapport fra undersøkelsen her:

– Å bli gjenforent med nærmeste familie, som barn og ektefelle, er en rettighet du har hvis nær familie har fått oppholdstillatelse i Norge. At flere hundre søkere har ventet på svar i rundt to år eller mer etter å ha søkt om dette, er noe vi ser svært alvorlig på, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Behandlingstidene i et stort antall familieinnvandringssaker er altfor lange, og i strid med de lovbestemte kravene til behandlingstid i forvaltningsloven, sier Hanne Harlem.

I saken med lengst saksbehandlingstid ble det sendt søknad om familieinnvandring i 2013.

Lever i usikkerhet

Svært lange behandlingstider, som vi har sett i våre undersøkelser, rammer spesielt barn hardt. Når saken går over flere år, lever barnet i langvarig usikkerhet og i enkelte tilfeller også uten sine nærmeste omsorgspersoner.

– Vi mener det er begrunnet tvil om UDIs system for prioritering av barn i tilstrekkelig grad sikrer oppfyllelse av Grunnlovens og barnekonvensjonens krav om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, utdyper Harlem.

– Selv om flertallet av familieinnvandringssaker har en behandlingstid på under seks måneder, er det kritikkverdig at UDI over flere år har hatt mange saker med svært lange behandlingstider. Det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn, understreker Harlem.

Årsaken er at saken stilles i bero

I sakene med aller lengst behandlingstid er årsaken gjerne en pågående sak om tilbakekall av oppholdstillatelse til den det søkes familieinnvandring til. Det betyr at det i store deler av tiden ikke gjøres noe med selve familieinnvandringssaken, den ligger bare på vent i opptil flere år.

En annen årsak til at mange saker om familieinnvandring får lange behandlingstider, er at politiet må gjennomføre intervju med familiemedlemmene. Nesten halvparten av politidistriktene har i dag ventetider på åtte måneder eller mer for å få intervju. De lengste ventetidene finnes i Oslo politidistrikt med 19 måneder, og i distriktene Øst og Vest med 16-17 måneder. De lange ventetidene bidrar til at den samlede saksbehandlingstiden i mange saker om familieinnvandring blir altfor lange. Sivilombudet har derfor også undersøkt ventetiden for å få intervju hos politiet med Politidirektoratet. Se ombudets uttalelse fra 7. juni 2022.

– At slike berostillelser kan vare i flere år som følge av store restanser og lange liggetider i tilbakekallsporteføljen er i strid med fremdriftskravet i loven, påpeker Harlem. – Det er ikke akseptabelt at vedvarende lange behandlingstider forklares med organisatoriske utfordringer.

Sivilombudet vil fortsette å følge med på utviklingen i saksbehandlingstidene i familieinnvandringssaker og har bedt UDI om å gi en ny oversikt over saksbehandlingstidene fra 2022 i januar 2023, samt å redegjøre for hva som gjøres for å forbedre behandlingstiden.

Ombudet ber også Justis- og beredskapsdepartementet om å orientere om hva de vil foreta seg for å forbedre situasjonen.