Åpent møte om forebyggingsarbeidet

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse arrangerte 24. april 2014 et åpent høringsmøte. Formålet med møtet var å informere om forebyggingsmandatet, prinsippene for arbeidet, og å invitere til innspill fra et bredt spekter av organisasjoner og institusjoner.

Blant de over 100 fremmøtte var det representanter fra rettighetsorganisasjoner, organisasjoner for brukere og pårørende, statlige ombud, nasjonal institusjon for menneskerettigheter, akademia, profesjonsgrupper samt statlige tilsyn og forvaltningsorganer.

Sivilombudsmannen Arne Fliflet innledet møtet med å gi en redegjørelse av bakgrunnen for etableringen av den nye besøksordningen. Deretter informerte kontorsjef Helga Fastrup Ervik og seniorrådgiver Knut Evensen nærmere om forebyggingsenhetens mandat og status for etableringsarbeidet.

Spørsmål fra salen til kontorsjef Helga Fastrup Ervik.
Spørsmål fra salen til kontorsjef Helga Fastrup Ervik.

Det ble deretter åpnet for kommentarer og innspill fra salen. En rekke aktører tok ordet fra salen, og fremmet spørsmål og anbefalinger til forebyggingsenheten.

Flere organisasjoner var opptatt av psykiatrifeltet. Det ble vist til at det er for mye tvangsbruk i norsk psykiatri og pekt på store regionale og institusjonelle forskjeller i tvangsbruk. Dette ble forebyggingsenheten oppfordret til å se nærmere på. Det ble også påpekt at åpenhet om forebyggingsenhetens funn er viktig, og at brukere og pårørende bør få komme med innspill til arbeidet. Videre ble det tatt opp at det var viktig å sikre at de som deltar i forebyggingsenhetens besøk er nøytrale fagpersoner, spesielt på det medisinske området.

På området for strafferettspleien ble det blant annet pekt på at det var viktig at forebyggingsenheten følger opp bruken av politiarrest og isolasjon i norske fengsler. Flere fremhevet at forebyggingsenheten måtte ha fokus på systemfeil og på hvordan slike best kunne følges opp for å få gjennomslag for endringer. Det var også pekt på at det var viktig at forebyggingsenheten samarbeidet godt med sivilt samfunn og at enkeltpersoner må kunne henvende seg til forebyggingsenheten på en enkel måte.

Flere av de fremmøtte mente det var viktig at forebyggingsenheten hadde varslet et fokus på særlig utsatte grupper under besøkene. Det ble blant annet vist til at fengslede barn og barn på barnevernsinstitusjoner må få god informasjon om hvem forebyggingsenheten er. Det ble også understreket at språkproblemer, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne kan skape ekstra utfordringer under frihetsberøvelse.

Andre temaer som var oppe omfattet spørsmål som rekkevidden av forebyggingsenhetens mandat, mulige former for samarbeid med statlige tilsyn og deltakelse i et rådgivende utvalg.

Helga Fastrup Ervik rundet av med å takke for gode innspill og tilbud om samarbeid. Ervik presiserte at de institusjoner og organisasjoner som inviteres til å delta i det rådgivende utvalget vil beholde sin uavhengige rolle, og at forebyggingsenheten vil uttale seg på egne vegne etter besøk. Videre viste hun til at nær kontakt og samarbeid med ulike miljøer var en verdifull og nyttig del av forebyggingsarbeidet. Et rådgivende utvalg ville være en av flere arenaer for samarbeid.

Ombudsmann Arne Fliflet takket for oppmøtet og oppfordret de tilstedeværende til å besøke den nyetablerte nettsiden for forebyggingsenheten. Videre oppfordret han personer som mente seg utsatt for urett av forvaltningen til å ta kontakt med ombudsmannens kontor.