Årsmelding for 2015 – Forebyggingsarbeidet gir resultater

Arbeidet Sivilombudsmannen utfører under forebyggingsmandatet har i 2015 bidratt til konkrete endringer i norske fengsler, arrester og institusjoner innen psykisk helsevern. Dette gjelder blant annet bruk av klær i sikkerhetsceller, likeverdig tilbud til menn og kvinner og bedret informasjon om vedtak.

Se også:

Forebyggingsenheten gjennomførte besøk til 14 steder for frihetsberøvelse i 2015. Dette omfattet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner, Politiets utlendingsinternat på Trandum og utreisesenter på Gardermoen samt tollvesenets lokaler for tilbakeholdelse. Alle rapporter fra besøkene er offentlige og institusjonenes oppfølging av funn og anbefalinger publiseres på Sivilombudsmannen nettsider.

Last ned årsmeldingen.

Blant resultater som er rapportert til Sivilombudsmannen i 2015 kan følgende nevnes:

  • Tromsø fengsel har endret sin praksis, slik at innsatte ikke som rutine settes nakne på sikkerhetscelle. Kriminalomsorgsdirektoratet har gitt regionene beskjed om bekledning slik at endringen i praksis skal få konsekvenser for alle fengsler,
  • Tønsberg sentralarrest har innført rutiner som skal sikre at informasjon om sårbare innsatte, inkludert selvmordsnære, blir gitt til personell som overtar ansvaret for den innsatte ved overføring til varetekt i fengsel,
  • Ringerike fengsel sender flere av sine ansatte på kurs i selvmordsforebygging,
  • Kvinner i Trondheim fengsel får tilbud om rusmestringskurs på lik linje med menn og tilgang til den store luftegården,
  • Metallstengene som kan brukes t til å lenke innbrakte fast i Drammen sentralarrest blir fjernet
  • Ved framstilling for legevakt har Ålesund legevakt anskaffet utstyr som sikrer arrestanters personvern og laget retningslinjer for samhandling mellom politi og helsepersonell,
  • Diakonhjemmet sykehus har innført en rutine som sikrer at pasienter får muntlig og skriftlig informasjon om tvangsvedtak og begrunnelsen for vedtaket.

I tildelingsbrevet for 2016 fra Justis- og beredskapsdepartementet bes Kriminalomsorgsdirektoratet om å følge opp anbefalingene som er gitt av Sivilombudsmannen under forebyggingsmandatet. Politidirektoratets nylig utsendte utkast til sentral arrestinstruks reflekterer også en rekke av de anbefalinger Sivilombudsmannen i 2015 ga til arrestene som ble besøkt.

Sivilombudsmannen overleverer årsmeldingen til stortingspresident Olemic Thommessen.
Sivilombudsmannen overleverer årsmeldingen til stortingspresident Olemic Thommessen.