Årsmelding for 2020 overlevert Stortinget

Overleveringen av årsmeldingene fant sted som et digitalt møte mellom Stortingets andre visepresident Morten Wold og sivilombudsmann Hanne Harlem.

Se også:

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å arbeide for at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett mot den enkelte borger. Det gjøres ved å undersøke saker der borgere mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen og som forebyggende mekanisme etter FNs torturkonvensjon.

Dokument 4:1 redegjør for Sivilombudsmannens virksomhet under forebyggingsmandatet der oppgaven er å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

Besøk under forebyggingsmandatet

I løpet av 2020 gjennomførte Sivilombudsmannen ti besøk til steder der mennesker er eller kan være fratatt friheten. På grunn av pandemien ble besøkene gjennomført som en kombinasjon av digitale møter og fysiske besøk. For første gang besøkte Sivilombudsmannen også institusjoner for eldre og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne