Avslutning av Sivilombudets besøk til Jong ungdomshjem

Sivilombudet gjennomførte et uvarslet besøk til Jong ungdomshjem i Bærum kommune i september 2019. Jong Ungdomshjem kan ta imot fire ungdommer av begge kjønn mellom 13 og 18 år med alvorlige rusutfordringer. Institusjonen jobber utfra Læringsbasert rusomsorg (LBR) og er godkjent for å ta imot ungdom som plasseres uten samtykke.

Rapport fra besøket ble publisert i mai 2020.

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Øst (Bufetat), orienterte i to brev om hvordan anbefalinger gitt i Sivilombudets besøksrapport var fulgt opp. Ombudet fant orienteringene mangelfulle og kalte inn til et møte om oppfølgingen i mai 2021. I etterkant av møtet mottok ombudet en ny orientering fra Bufetat, region øst. På bakgrunn denne orienteringen avslutter Sivilombudet nå oppfølgingen av besøket.

For å finne ut mer om Sivilombudets oppfølging av Jong ungdomshjem, inkludert ombudets avsluttende brev les her.