Besøk til Drammen fengsel

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomfører denne uken et besøk til Drammen fengsel.

Drammen fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og det har ordinær kapasitet på 54 plasser fordelt på både kvinner og menn. Fengselet prioriterer innsatte i varetekt eller med korte dommer.

Besøket ble innledet 24. mai 2016 og fengselet ble ikke varslet på forhånd om hvilken dato besøket ville finne sted.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling kan besøke alle steder der mennesker er fratatt friheten. Målet med besøkene er å forebygge at noen blir dårlig behandlet. Enheten ble opprettet i 2014 som følge at Stortinget tildelte Sivilombudsmannen forebyggingsmandatet. Siden oppstarten har enheten besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternatet på Trandum og psykisk helseverninstitusjoner.

Under besøket fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for grove integritetskrenkelser. Det er blant annet kontrolltiltak, ivaretakelse av helsebehov og aktiviteter i hverdagen.

Sivilombudsmannens medarbeidere vil ha private samtaler med innsatte, befare fengselsområdet og bygningene samt gjennomgå dokumentasjon. Enheten vil også ha møter med fengselsledelsen, ansatte, helsetjenesten og andre involverte.

Etter besøket offentliggjøres en rapport på Sivilombudsmannens nettsider med funn og anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres for å redusere risiko for tortur og umenneskelig behandling. Les rapporter fra tidligere besøk her.