Besøk til Norgerhaven fengsel

Mandag 19. september 2016 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Norgerhaven fengsel i Nederland.

Målet med besøket er å undersøke forholdene for de innsatte i fengselet og å forebygge tortur og umenneskelig behandling.

Siden 2014 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt steder der mennesker er fratatt friheten. Sivilombudsmannen ble tildelt dette forebyggingsmandatet da Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon i 2013.

Siden oppstarten har enheten besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternatet på Trandum og psykisk helseverninstitusjoner.

Under besøket

Under besøket undersøker forebyggingenheten forholdene for de innsatte og fokuserer særlig på de områdene med størst risiko for grove krenkelser. Dette inkluderer bruk av tvangsmidler, utelukkelse fra fellesskapet/isolasjon, ivaretakelse av helsebehov, aktivisering, trygghet og institusjonskultur.

Forebyggingsenheten vil ha private samtaler med innsatte, befare fengselsområdet og bygningene samt gjennomgå dokumentasjon. Enheten vil også ha møter med fengselsledelsen, ansatte, helsetjenesten og andre involverte. Samtaler med de innsatte prioriteres.

Norgerhaven fengsel

Norgerhaven fengsel ligger i landsbyen Veenhuizen i Nederland. Det er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og det har plass til 242 innsatte. Fengselet er utleid til Norge for en treårsperiode fra 1. september 2015. Det er en avdeling av Ullersmo fengsel og det ledes av en norsk fengselsleder og nestleder. Fengselsbetjentene er nederlandske.

Bakgrunnen for at det er norske innsatte i fengselet er at Stortinget i juni 2015 vedtok en endring i straffegjennomføringsloven som åpner for overføring av innsatte til straffegjennomføring i en annen stat som Norge har inngått avtale med. Samme dato samtykket Stortinget til avtalen inngått mellom regjeringene i Norge og Nederland om leie av Norgerhaven fengsel til straffegjennomføring av personer som var domfelt for straffbare forhold i Norge.

Etter besøket

Etter besøket offentliggjøres en rapport på Sivilombudsmannens nettsider som beskriver funn og gir anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres for å redusere risiko for tortur og umenneskelig behandling.