Besøk til Ringerike fengsel

6.-9. januar gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse et varslet besøk til Ringerike fengsel.

Ringerike fengsel ligger på Tyristrand i Ringerike kommune og har et høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har en ordinær kapasitet på 160 celler. Det er kun menn som soner i fengselet.

Under besøket møtte forebyggingsenheten fengselsledelsen, fengselets helseavdeling, ansattes fagforeningsrepresentanter og innsattes representanter i kontaktutvalget. Private samtaler med innsatte ble prioritert. Det ble også gjennomført en befaring av fengselet og helseavdelingens lokaler.

Torturforebygging siden 2014

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ble opprettet våren 2014 etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Enheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt friheten for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dette inkluderer politiarrester, fengsler, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.

Besøket til Ringerike fengsel er forebyggingsenhetens tredje fengselsbesøk. Tidligere har enheten besøkt Tromsø fengsel i september 2014 og Bergen fengsel i november 2014.

Etter besøket vil det utarbeides en besøksrapport der Sivilombudsmannen gir anbefalinger til fengselet med tanke på å forebygge tortur og umenneskelig behandling. Besøksrapporten vil publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Ringerike fengsel.
Ringerike fengsel.