Oslo Universitetssykehus, seksjon for psykosebehandling, Gaustad

Tirsdag 17. oktober 2017 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Oslo Universitetssykehus HF, seksjon for psykosebehandling på Gaustad.

Sivilombudsmannens besøker under forebyggingsmandatet steder der personer er eller kan være fratatt friheten. Målet med besøkene er å forebygge at noen blir utsatt for tortur eller umenneskelig behandling.

Som ledd i forebyggingsarbeidet, besøker Sivilombudsmannen denne uken Oslo Universitetssykehus HF, seksjon for psykosebehandling på Gaustad.

Tidligere har ombudsmannen besøkt en rekke andre sykehus, inkludert Sørlandet Sykehus i Kristiansand, Universitetssykehuset Nord-Norge, Stavanger universitetssjukehus og Akershus Universitetssykehus. Se rapportene fra disse besøkene.

Under besøket

Under besøkene gjennomføres private samtaler med pasienter, med særlig fokus på personer som er på opphold under tvungent psykisk helsevern. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og døgnenhetene befares. Blant annet undersøkes pasientrom, skjermede avsnitt, fellesområder, aktivitetsrom, behandlingsrom og rom utstyrt med beltesenger. Enheten snakker også med ansatte og ledelsen.

Under besøkene gjennomføres private samtaler med pasienter.

Fokusområdene under besøket omfatter blant annet pasientrettigheter, tvangsbruk, ransaking, skjerming, rettssikkerhetsgarantier og fysiske forhold.

Etter besøket

I etterkant av besøket utrabeides en rapport som offentliggjøres på Sivilombudsmannens nettsider med funn og anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres for å redusere risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling.