Besøk til Sørlandet sykehus Kristiansand

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet innledet 7. september 2015 et besøk til Sørlandet sykehus Kristiansand.

Sivilombudsmannens besøk til sykehuset vil begrense seg til psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i Kristiansand, som omfatter tilsammen 73 sengeplasser på syv døgnenheter.

Under besøket vil forebyggingsenheten møte med sykehusledelsen, snakke med pasienter og ansatte og foreta en dokumentgjennomgang samt en befaring av forholdene på sykehusets psykiatriske avdelinger. Private samtaler med pasienter gis særlig prioritet.

Sykehusledelsen ble varslet om at forebyggingsenheten ville komme på besøk i løpet av en gitt periode, men de ble ikke fortalt når besøket ville finne sted.

Forebygge tortur og umenneskelig behandling

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013.

Enheten har adgang til å besøke alle steder hvor noen er, eller kan være, fratatt friheten. Dette inkluderer politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Målet med besøkene er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.

Dette er forebyggingsenhetens tredje besøk innen psykisk helsevern. Enheten har tidligere besøkt Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og Sykehuset Telemark i Skien.

Besøksrapport

I etterkant av besøket vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten vil publiseres.