Besøk til Stavanger fengsel

16. august 2016 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Stavanger fengsel. Målet med besøket er å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge tortur og umenneskelig behandling.

Stavanger fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Det har ordinær kapasitet på 68 plasser og har både kvinnelige og mannlige innsatte. I følge kriminalomsorgen, prioriterer fengselet varetekstinnsatte eller domfelt med kortere dommer.

Under besøket

Under besøket undersøker forebyggingenheten forholdene for de innsatte og fokuserer særlig på de områdene med størst risiko for grove krenkelser. Dette inkluderer bruk av tvangsmidler, utelukkelse fra fellesskapet/isolasjon, ivaretakelse av helsebehov, aktivisering, trygghet og institusjonskultur.

Forebyggingsenheten vil ha private samtaler med innsatte, befare fengselsområdet og bygningene samt gjennomgå dokumentasjon. Enheten vil også ha møter med fengselsledelsen, ansatte, helsetjenesten og andre involverte.

Besøksrapport

Etter besøket offentliggjøres en rapport på Sivilombudsmannens nettsider med funn og anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres for å redusere risiko for tortur og umenneskelig behandling.

Opprettet i 2014

Forebyggingsenheten ble opprettet i 2014 som følge at Stortinget tildelte Sivilombudsmannen forebyggingsmandatet. Siden oppstarten har enheten besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternatet på Trandum og institusjoner innen psykisk helsevern.

Stavanger fengsel.
Stavanger fengsel.

 

1. https://www.kriminalomsorgen.no/stavanger-fengsel.5023354-242495.html.