Besøk til Sykehuset Telemark

8. april 2015 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Sykehuset Telemark i Skien.

Besøket vil fokusere på avdelingene for akkuttpsykiatri, alderspsykiatri og avdeling for rehabilitering.

Under besøket vil forebyggingsenheten møte med sykehusledelsen, snakke med ansatte og foreta en befaring av sykehusets psykiatriske avdelinger. Private samtaler med pasienter gis prioritet.

Sykehusledelsen ble varslet om at forebyggingsenheten ville komme på besøk i løpet av en gitt periode, men de blir ikke fortalt når besøket ville finne sted før om morgenen samme dag som besøket skulle begynne.

Forebygge tortur og umenneskelig behandling

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013.

Enheten har adgang til å besøke alle steder hvor noen er, eller kan være, fratatt friheten. Dette inkluderer politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Målet med besøkene er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.

Høsten 2014 begynte forebyggingsenheten å gjennomføre besøk, og har så langt besøkt fem fengsler, fire politiarrester og en psykisk helseverninstitusjon (Diakonhjemmet sykehus).

Besøksrapport

I etterkant av besøket vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten vil publiseres.

Sykehuset Telemark, den gamle hovedbygningen.
Sykehuset Telemark, den gamle hovedbygningen.