Besøk til døgnavdeling i det psykiske helsevernet for barn og unge ved Stavanger sykehus

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte 8. - 10. oktober Helse Stavanger HF, Avdeling for barn og unge. Dette er en døgnavdeling i det psykiske helsevernet for barn og unge med tre sengeposter. En sengepost er for barn inntil 13 år, og to sengeposter er for ungdom mellom 13-18 år. Ombudsmannen besøkte alle tre postene.

Oppfølging

Etter et besøk til Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge ved Stavanger sykehus påpeker Sivilombudsmannen at skjermingslokalene var utformet på en skremmende og utrygg måte. – Vi er særlig kritiske til de forsterkede skjermingsrommene, som liknet glattceller i politiarrest, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Bekymret over skjermingspraksis

Hver ungdomspost hadde en skjermingsenhet, som blant annet hadde et pasientrom og et rom som ble kalt forsterket skjermingsrom. Det var ikke tilgang til stue eller fellesrom i skjermingsenhetene. En skjermingsenhet er en del av en sengepost der pasienter holdes atskilt fra andre pasienter og kun har kontakt med helsepersonell.

Harlem peker på at disse rommene helt manglet normale sanseinntrykk og var uten møbler bortsett fra en plassbygd seng med plastmadrass. Vinduene på rommene var dekket med frosting, slik at det ikke var mulig å se ut.

– Vår gjennomgang av dokumenter viste at flere ungdommer hadde opplevd disse rommene som veldig ubehagelige og skumle, fortsetter Harlem. Enkelte tidligere innlagte ungdommer hadde opplevd langvarig skjerming og mye fysisk tvangsbruk, og hadde oppholdt seg i flere uker på et forsterket skjermingsrom.

– Det er uakseptabelt å plassere ungdom med psykiske helseutfordringer i slike lokaler, og vi forventer at lokalene nå gis en mer human utforming, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Et annet funn var at holding for å hindre ungdom i å forlate skjermingslokalene skjedde uten at de strenge vilkårene for akuttsituasjoner ble vurdert, og uten at tvangen ble dokumentert. Dette er ulovlig.

Samlet reduksjon i bruk av tvang

Tallene for bruk av tvang ved avdelingen har pekt i retning av en betydelig reduksjon i bruk av tvangsmidler og skjerming de siste to-tre årene.

– Dette er viktig og positivt, sier Harlem og understreker at bruk av isolasjon ble klart redusert i 2019. Ungdomspostene har tidligere brukt mer isolasjon enn mange voksenpsykiatriske sengeposter.

Fylkesmannen har over lang tid fulgt opp bruk av tvangsmidler og skjerming ved ungdomspostene på SUS på en grundig og effektiv måte gjennom sine tilsyn.

Under besøket fant ombudsmannen samtidig at kontrollkommisjonen, som har ansvar for å sikre barn og unges rettssikkerhet ved avdelingen, bør styrke sitt arbeid. I rapporten fremheves at kommisjonen alltid bør besøke barn og unge i sengepostene ved sitt tilsyn, og at de bør føre strengere kontroll i saker der ungdom opplever vedvarende eller omfattende tvangsbruk.

Besøket til avdelingens døgnpost for barn og to døgnposter for ungdom ble gjennomført i oktober 2019 og rapporten er nå offentliggjort.