Sivilombudet besøker Stovnerskoghjemmet

Sivilombudets forebyggingsenhet gjennomførte 16.-17. mars 2022 et besøk til Stovnerskoghjemmet i Oslo kommune. Kommunen og sykehjemmet var varslet om at Sivilombudet ville komme.  

Besøket gikk til sykehjemmets skjermede avdeling. Vi gjennomførte samtaler med beboere, pårørende, verger, ansatte og ledelse.  

Sivilombudets oppgave er å påse at pasienter på sykehjem ivaretas på en måte som sikrer deres grunnleggende rettigheter. 

Det vil blir utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.