Besøk til Trondheim fengsel

17. mars 2015 begynner Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et varslet besøk til Trondheim fengsel.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er frihetsberøvet, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Under besøk til steder for frihetsberøvelse søker enheten å avdekke risikofaktorer for krenkelse gjennom egne observasjoner og samtaler med de berørte.

Trondheim fengsel

Trondheim fengsel har en kapasitet på 194 plasser, hvorav 155 er på høyt sikkerhetsnivå (avdeling Nermarka), 29 på lavere sikkerhetsnivå (avdeling Leira), og 10 i frigangshjem (avdeling Kongens gate). Det er både kvinnelige og mannlige innsatte i fengselet.

Besøket i Trondheim fengsel vil vare i tre dager. Under besøket vil forebyggingsenheten møte fengselsledelsen, fengselets helseavdeling, ansattes fagforeningsrepresentanter og innsattes representanter i kontaktutvalget. Private samtaler med innsatte prioriteres. Det blir også gjennomført en befaring av fengselet og helseavdelingens lokaler.

Besøksrapport

I etterkant av besøket vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten vil publiseres på forebyggingsenhetens nettside.

Trondheim fengsel.
Trondheim fengsel.