Besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus

13. september 2016 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Akershus universitetssykehus (AHUS). Det er forebyggingsenhetens første besøk til en klinikk for barn og unge innen psykisk helsevern.

Ungdomspsykiatrisk klinikk har en åpen og en lukket post som tilbyr øyeblikkelig hjelp til ungdom under 18 år.

Målet med besøket er å undersøke forholdene for de unge som er på avdelingen og bidra til å forebygge at noen blir behandlet på en umenneskelig eller nedverdigende måte.

Under besøket

Under besøket fokuserer enheten særlig på de områdene med størst risiko for grove krenkelser. Dette inkluderer blant annet bruk av tvangsmidler, behandling uten eget samtykke, skjerming, ivaretakelse av pasientrettigheter, aktivisering, følelse av trygghet og institusjonskultur.

Forebyggingsenheten vil ha private samtaler med ungdommene på klinikken, se på klinikkens inne- og uteområder samt gjennomgå dokumentasjon. Samtaler med ungdommene prioriteres. Enheten vil også ha møter med ledelsen, ansatte og andre involverte.

Besøksrapport

Etter besøket vil enheten skrive en rapport som gir anbefalinger til klinikken om hva som kan gjøres bedre. I rapporten er alle samtaler anonymisert, slik at ingen kan vite hvem som har fortalt enheten hva. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Opprettet i 2014

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ble opprettet i 2014 etter at Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. De to siste årene har enheten besøkt en rekke steder for frihetsberøvelse under forebyggingsmandatet, som fengsler, politiarrester, utlendingsinternat og psykisk helseverninstitusjoner.

Ny nettside for barn og unge

Høsten 2016 skal forebyggingsenheten begynne med besøk til barn og unge i psykisk helsevern og barnevernsinstitusjoner. Besøket til undomspsykiatrisk klinikk på AHUS er enhetens første til en klinikk for ungdom innen psykisk helsevern. I den forbindelse er det laget en egen nettside for barn og unge med informasjon om forebyggingsarbeidet.

Ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus.
Ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus.