Besøk til Universitetssykehuset Nord-Norge

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet innledet 26. april 2016 et besøk til psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling kan besøke alle steder der personer er fratatt friheten. Målet med besøket er å forebygge at noen blir utsatt for tortur eller umenneskelig behandling. Som ledd i arbeidet pågår nå besøk til flere institusjoner innen psykisk helsevern.

Tidligere her enheten besøkt Diakonhjemmet sykehus, Sykehuset Telemark og Sørlandet Sykehus, Kristiansand.

Ved besøkene gjennomføres private samtaler med innlagte pasienter, med særlig fokus på personer som er på opphold under tvungent psykisk helsevern. I tillegg befares døgnenhetene, blant annet pasientrom, skjermede avsnitt, fellesskapsområder, aktivitetsrom, behandlingsrom og rom utstyrt med beltesenger. Enheten snakker også med ansatte og ledelsen. Fokusområdene under besøket omfatter blant annet pasientrettigheter, tvangsbruk, ransaking, selvmordsforebygging og fysiske forhold.

Etter besøket offentliggjøres en rapport på Sivilombudsmannens nettsider med funn og anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres for å redusere risiko for tortur og umenneskelig behandling.

Universitetssykehuset Nord-Norge.
Universitetssykehuset Nord-Norge.