Ombudsmann Aage Thor Falkanger på lanseringen av temarapporten om kvinner i fengsel i desember 2016.

FN-anbefalinger til Norge om å bedre forholdene for kvinner i fengsel

FNs kvinnekomité har nylig anbefalt Norge å øke sin innsats for å forbedre kvinners soningsforhold. Blant annet nevnes en rekke forhold som ble påpekt i Sivilombudsmannens temarapport om kvinner i fengsel fra 2016.

Les temarapporten:

Norge blir jevnlig eksaminert av ulike FN-organer om sin oppfølging av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har sluttet seg til. 7. november 2017 ble Norge eksaminert av FNs kvinnekomité om oppfølgingen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW).

I den forbindelse leverte flere aktører alternative rapporter om situasjonen for kvinner i Norge til FN-komiteen. Sivilombudsmannens oversendte 23. januar 2017 sin temarapport om kvinner i fengsel fra 2016. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) leverte også et skriftlig innspill til FN-komiteen og hadde et møte med komiteen før eksaminasjonen av Norge, hvor bl.a. Sivilombudsmannens rapport ble fremhevet spesielt. Les NIMs innspill.

Bør øke innsatsen for å forbedre soningsforholdene for kvinner

Flere av anbefalingene i Sivilombudsmannens temarapport ble fulgt opp i kvinnekomiteens avsluttende anbefalinger, såkalte «concluding observations», til Norge 17. november 2017. Komiteen peker på en rekke forhold som beskrives i temarapporten og uttrykker bekymring for blant annet de dårlige fysiske forholdene i fengsler hvor kvinner soner, at kvinner har større risiko for å sone i fengsel med lite tilgang til passende uteområder og at helsetjenestene ikke er tilpasset kvinner, inkludert psykiske helsetjenester og rehabilitering for rusavhengighet.

Komiteen anbefaler deretter at Norge bør øke sin innsats for å forbedre kvinners soningsforhold slik at de blir likestilte med menns, og at helsetjenestene for kvinner i fengsel bør forbedres. Les alle anbefalingene fra komiteen.

Norge bør øke sin innsats for å forbedre kvinners soningsforhold slik at de blir likestilte med menns, og at helsetjenestene for kvinner i fengsel bør forbedres.

Norske myndigheter har nå to år på seg til å følge opp anbefalingene.

Temarapporten delt internasjonalt

Sivilombudsmannens temarapport om kvinner i fengsel er også sendt til FNs underkomité for forebygging (SPT) og distribuert via det globale ombudsmannsnettverket (IOI), Europarådets nyhetsbrev for foregyggingsorganer og organisasjonene the Association for the Prevention of Torture (APT) og Penal Reform International.