Forebyggingsenheten besøker Diakonhjemmet Sykehus

Denne uken gjennomfører Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Diakonhjemmet Sykehus.

Det er Sivilombudsmannens første besøk til en psykisk helseverninstitusjon siden forebyggingsenheten ble opprettet våren 2014.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt, ikke-kommersielt selskap som er heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst, og det er lokal- og akuttsykehus for innbyggerne i tre bydeler i Oslo.

Sykehusets ledelse ble varslet i januar 2015 om at forebyggingsenheten ville komme på besøk, men de ble ikke informert om når besøket ville finne sted. Dagen før besøket, ble ledelsen varslet om at forebyggingsenheten ville komme på besøk neste dag.

Forebygger tortur og umenneskelig behandling

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Enheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er, eller kan være, fratatt friheten. Dette inkluderer politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Målet med besøkene er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.

Høsten 2014 begynte forebyggingsenheten å gjennomføre besøk, og har så langt besøkt fire fengsler og tre politiarrester.

Voksen- og alderspsykiatri

Under besøket på Diakonhjemmet vil forebyggingsenhetens medarbeidere besøke sykehusets voksenpsykiatriske avdeling på Vinderen og avdelingen for alderspsykiatri på Tåsen.

De vil også møte med sykehusledelsen og snakke med øvrige ansatte ved de psykiatriske avdelingene. Det legges særlig vekt på å gjennomføre private samtaler med pasienter. Det gjennomføres også en befaring av avdelingenes lokaler.

Forebyggingsenheten vil etter besøket utarbeide en besøksrapport med funn og anbefalinger til sykehuset med tanke på å forebygge tortur og umenneskelig behandling. Besøksrapporten vil være offentlig og publiseres på forebyggingsenhetens nettside.

Diakonhjemmet sykehus, Vinderen
Diakonhjemmet sykehus, Vinderen