Forebyggingsenheten besøker ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel

I dag, 11. februar, gjennomfører Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et varslet besøk til Bjørgvin fengsels ungdomsenhet.

Ungdomsenheten ble opprettet i 2009 som et ledd i et nasjonalt prosjekt om barn og straff, og er beregnet for ungdommer mellom 15 og 18 år som sitter i varetekt eller gjennomfører en dom. Ungdomsenheten har en kapasitet på fire plasser.

Under besøket vil forebyggingsenheten møte med ledelsen og fengselets helseavdeling og snakke med øvrige ansatte ved fengselet. Private samtaler med innsatte vil bli prioritert. Det gjennomføres også en befaring av ungdomsenhetens og helseavdelingens lokaler.

Ungdomsenheten var midlertidig lokalisert ved Bergen fengsel fram til desember 2014 og er nå flyttet til nye lokaler i Bjørgvin fengsel.

Forebyggingsenheten vil etter besøket utarbeide en besøksrapport med funn og anbefalinger til fengselet med tanke på å forebygge tortur og umenneskelig behandling. Besøksrapporten vil være offentlig og publiseres på forebyggingsenhetens nettside.

Bakgrunn

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet våren 2014 etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Enheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt friheten for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dette inkluderer politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.