Forebyggingsenheten har besøkt Bergen fengsel

4.-6. november var Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse på et varslet besøk i Bergen fengsel.

Dette var Sivilombudsmannens andre fengselsbesøk under forebyggingsmandatet. Det første besøket var til Tromsø fengsel i september.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ble opprettet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Forebyggingsenheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er eller kan være fratatt sin frihet, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Besøkene kan skje med eller uten forhåndsvarsel.

Prioriterte samtaler med innsatte

Besøket ble innledet med et møte med fengselsledelsen. I løpet av besøket snakket forebyggingsenheten med ansatte på ulike nivåer i fengselet, representanter fra fagforeningene og fengselets helsetjeneste. Det ble lagt stor vekt på å gjennomføre samtaler med innsatte. Forebyggingsenheten foretok også en befaring av fengselet, inkludert helsetjenestens lokaler.

Nest størst i Norge

Bergen fengsel er Norges nest største fengsel og har for tiden en kapasitet på 265 innsatte. Fengselet ble tatt i bruk i 1990 og har siden blitt utvidet med to nye avdelinger. I dag har fengselet fire lukkede og to åpne avdelinger.

Besøksrapport i desember

Besøksrapporten fra Bergen fengsel vil være klar i løpet av desember og vil publiseres her på Sivilombudsmannens nettsider.

Bergen fengsel
Bergen fengsel