Forebyggingsenheten på studietur til Genève

Formålet var å etablere en god dialog med internasjonale aktører som arbeider med forebygging av tortur og umenneskelig behandling, og å lære mer om hvordan forebyggingsenheten kan sikre høy kvalitet i det forebyggende arbeidet.

I tidsrommet 3.-5. juni var Sivilombudsmannens forebyggingsenhet på studiebesøk i Genève.

Forebyggingsenheten ble ønsket velkommen onsdag morgen av representanter fra Norges faste delegasjon til Genève. Delegasjonen stilte et møterom til disposisjon for forebyggingsenheten.

Frem til lunsj den første dagen hadde enheten et møte med Dr. mèd. Jean-Pierre Restellini, president for den sveitsiske organisasjonen Nasjonal Commission for the Prevention of Torture. Denne organisasjonen har det nasjonale ansvaret for besøk til steder for frihetsberøvelse i henhold til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. Møtet handlet hovedsakelig om praktiske erfaringer knyttet til gjennomføring av besøk til steder for frihetsberøvelse. Det fremkom en rekke nyttige innspill til forebyggingsenheten om blant annet samtalemetodikk, kontakt med institusjonenes ledelse med mer. Klikk her for nærmere informasjon om National Commission for the Prevention of Torture.

Fra forebyggingsenhetens møte med Jean-Pierre Restellini.
Fra forebyggingsenhetens møte med Jean-Pierre Restellini.

Før lunsj hadde forebyggingsenheten også et møte ved hovedkvarteret til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), som holder til i Genève. Forebyggingsenheten fikk her informasjon om Røde Kors sin lange erfaring med besøk og samtaler med frihetsberøvede personer, og innspill til hvordan enheten selv kan gjennomføre gode besøk. Klikk her for mer informasjon om fengselsbesøkene til Røde Kors.

Forebyggingsenheten i møte med Catherine Deman, Detention unit, Protection Division ICRC.
Forebyggingsenheten i møte med Catherine Deman, Detention unit, Protection Division ICRC.

Deretter deltok forebyggingsenhetens medlemmer i en arbeidslunsj med to medlemmer av FNs underkomité for forebygging (SPT). Medlemmene var Mari Amos, som er kontaktpunkt for Europa, og Viktor Zaharia, som er landrapportør for blant andre Norge. Arbeidslunsjen ble en god anledning til å innlede en uformell dialog med SPTs medlemmer. Møtet bidro til å klargjøre Underkomiteens forventninger til den norske forebyggingsenheten, foruten å gi en ny mulighet til å drøfte hvilke metoder som erfaringsmessig har vist seg å være effektive i forebyggingsarbeidet.

Etter lunsj dro forebyggingsenheten til Palais Wilson, FN-bygningen hvor FNs høykommissær for menneskerettigheter har sitt sekretariat. Her fikk forebyggingsenheten en grundig innføring i det arbeidet som utføres av menneskerettskomiteene samt andre relevante mandater i FN-systemet, med et særlig tematisk fokus på arbeid for å forebygge tortur og umenneskelig behandling.

Torsdag 5. juni var forebyggingsenheten invitert til den sveitsiske organisasjonen Association for the Prevention of Torture (APT) sine lokaler nær FN-bygningene. Dette heldagsmøtet ble en lærerik innføring i forebyggingsarbeid, som var forberedt av APTs dyktige medarbeidere. Denne dagen ga også en anledning til å gå dypere i problemstillinger som var blitt berørt på de tidligere møtene. APT har medarbeidere med lang erfaring fra besøk til steder for frihetsberøvelse, og organisasjonen har også utarbeidet praktiske manualer beregnet til bruk for nasjonale besøksorgan. Forebyggingsenheten mottok en rekke gode innspill om de fleste sidene av sitt ansvarsområde, herunder intern organisering, planlegging og gjennomføring av besøk, oppfølgingsmetoder, kommunikasjonsstrategi og enhetens mandat utover selve besøkene.

Bilde av medarbeidere fra APT og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet i Geneve.
Bilde av medarbeidere fra APT og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet i Geneve.