Forelesning for aspiranter på Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

For andre år på rad har forebyggingsenheten holdt en forelesning for nye aspiranter på KRUS.

Seniorrådgiver i forebyggingsenheten Knut Evensen presenterte først Sivilombudsmannens forebyggingsmandat og arbeidsmetoder. Deretter redegjorde han for risikofaktorer for og beskyttelsesfaktorer mot tortur og umenneskelig behandling, og han forklarte begrepet «normalitetsforskyving». Han gikk også igjennom en del av forebyggingsenhetens funn og anbefalinger etter besøk til fire fengsler siden oppstart i september 2014.

Gruppen med fengselsaspiranter som deltok på forelesningen startet utdanningen i januar 2015. De har nå et semester med teori før de skal ut i to praktisk/teoretiske semestre ved utvalgte opplæringsfengsler i Norge (praksisåret). Til slutt har de et siste teoretisk semester ved KRUS.

Forebyggingsenhetens forelesning var en del av en forelesningsrekke med juridisk fokus hvor aspirantene blant har fått undervisning i fengselsbetjenters profesjonelle skjønn, rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Det ble avtalt at forebyggingsenheten skal komme tilbake i løpet av aspirantenes fjerde semester på KRUS for å høste aspirantenes erfaringer fra praksisåret.

Knut Evensen foreleste på KRUS for en gruppe aspiranter.
Knut Evensen foreleste på KRUS for en gruppe aspiranter.